SFS 2021:710 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2021:710 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS2021-710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1957:668) om utlämning
för brott ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där
straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter beslut av
regeringen utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna
lag.

Lagen gäller inte om lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder eller lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder är tillämplig
i förhållande till den andra staten.

Lagen gäller inte heller om avtalet om handel och samarbete mellan

Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan,
och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan,
och den tillhörande lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om
straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade
kungariket är tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423.
2 Senaste lydelse 2011:1166 (jfr 2012:573).

SFS

2021:710

Publicerad
den

24 juni 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.