SFS 2004:1001 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2004:1001 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
041001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1957:668) om utläm-

ning för brott skall ha följande lydelse.

5 §

2

För gärningar som nämns i de föreskrifter i 16 kap. brottsbalken som

avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken eller i lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt får utlämning inte medges, om inte annat följer av en
internationell överenskommelse som är i kraft mellan Sverige och den ansö-
kande staten.

Detta utgör inte hinder mot att, om gärningen även innefattar brott för vil-

ket utlämning annars får ske, utlämna personen för det brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

2 Senaste lydelse 1994:2066.

SFS 2004:1001

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.