SFS 2003:1158 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2003:1158 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
031158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1957:668) om ut-

lämning för brott

2

dels

att 3�3 c, 27 och 28�39 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 28 § skall utgå,

dels

att nuvarande 27 a § skall betecknas 27 §,

dels

att 1, 2, 4, 6, 10, 12 a, 16, 20, 26 och 26 a §§ skall ha följande lydelse.

1 §

3

Den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där

straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter beslut av reger-
ingen utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Lagen gäller inte om lagen (1959:254) om utlämning för brott till Dan-

mark, Finland, Island och Norge eller lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder är tillämplig i förhållande
till den andra staten.

2 §

4

En svensk medborgare får inte utlämnas enligt denna lag.

4 §

5

Utlämning får beviljas endast om den gärning för vilken utlämning

begärs motsvarar brott, för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i
ett år eller mer. Har personen i den ansökande staten dömts för gärningen,
får han utlämnas endast om påföljden utgör minst frihetsstraff i fyra måna-
der eller annat omhändertagande på anstalt under motsvarande tid.

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

2

Senaste lydelse av

3 § 2001:612

32 § 2001:612

3 a § 2001:612

33 § 1997:209

3 b § 2001:612

34 § 1997:209

3 c § 2001:612

35 § 1997:209

27 § 1975:292

36 § 1997:209

28 § 2001:612

37 § 1997:209

29 § 1997:209

38 § 1997:209

30 § 1997:209

39 § 1997:209

31 § 1997:209

Rubriken närmast före 28 § 1997:209.

3

Senaste lydelse 2001:612.

4

Senaste lydelse 2001:612.

5

Senaste lydelse 2001:612.

SFS 2003:1158

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1158

Skall utlämning ske till en annan stat för gärning som avses i första

stycket, får utlämning till den staten samtidigt beviljas även för annan gär-
ning som motsvarar brott enligt svensk lag.

Har personen i den ansökande staten dömts till gemensam påföljd för gär-

ning som avses i första stycket första meningen och för annan gärning som
motsvarar brott enligt svensk lag, får utlämning för gärningarna beviljas, om
den gemensamma påföljden utgör minst frihetsstraff i fyra månader eller an-
nat omhändertagande på anstalt under motsvarande tid.

6 §

6

Utlämning får inte beviljas för ett politiskt brott.

Innefattar gärningen även ett brott som inte är politiskt, får utlämning be-

viljas för det brottet, om gärningen i det särskilda fallet övervägande har ka-
raktären av ett icke politiskt brott.

Första stycket gäller inte om ett avslag på denna grund skulle strida mot

en internationell överenskommelse som gäller mellan Sverige och den ansö-
kande staten.

10 §

7

Har i fråga om den som begärs utlämnad här i riket meddelats dom

beträffande det uppgivna brottet eller med stöd av 20 kap. 7 § rättegångsbal-
ken eller motsvarande bestämmelse i annan författning meddelats beslut att
inte åtala för brottet, får utlämning för det brottet inte beviljas.

Utlämning får inte heller beviljas, om straff för brottet skulle vara förfallet

enligt svensk lag.

Har fråga om ansvar för brottet prövats genom lagakraftägande dom,

meddelad i en annan stat än den som gjort framställning om utlämning, och
är brottet förövat i den först nämnda staten eller har denna stat tillträtt den
europeiska utlämningskonventionen den 13 december 1957 eller en överens-
kommelse som avses i 2 kap. 5 a § fjärde stycket brottsbalken eller har den
staten slutit särskilt avtal med Sverige om utlämning för brott, får den som
begärs utlämnad inte utlämnas för det brottet,

1. om han eller hon har frikänts från ansvar,
2. om han eller hon har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har

ådömts,

3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten på-

går, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den stat där domen med-

delats.

Tredje stycket gäller inte i fråga om brott, som har förövats i den stat som

gjort framställning om utlämning eller mot denna stat eller menighet eller
allmän inrättning i den staten, eller brott, som avses i 2 kap. 3 § 6 eller 7
brottsbalken, såvida inte lagföringen har skett på begäran av den stat som
gjort framställning om utlämning eller efter det att den som begärs utlämnad
har utlämnats från denna stat för lagföring.

12 a §

8

När det följer av en internationell överenskommelse som är bin-

dande för Sverige, får den som har utlämnats, utöver vad som följer av 12 §

6

Senaste lydelse 2001:612.

7

Senaste lydelse 2001:612.

8

Senaste lydelse 2001:612. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2003:1158

första stycket 1, åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har be-
gått före utlämningen, om han eller hon har lämnat sitt samtycke till det.

16 §

9

Riksåklagaren skall till grund för sitt yttrande verkställa erforderlig

utredning enligt vad som gäller vid förundersökning i brottmål.

Riksåklagaren eller åklagare som verkställer utredningen får under utred-

ningen begära kompletterande information av behörig myndighet i en annan
stat om den andra staten tillåter det.

Om tvångsmedel gäller vad som i allmänhet är föreskrivet för brottmål.

Beslut av rätten gäller tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller, om ut-
lämning beviljas, intill dess denna har verkställts. Finner Högsta domstolen
att det finns hinder mot utlämning enligt 1�10 §§, upphör dock beslutet ge-
nast att gälla. Föreligger sådant hinder mot utlämning som avses i 11 § första
stycket, gäller beslutet inte under tid då personen med anledning av miss-
tanke om brott som där avses är berövad friheten som anhållen eller häktad
eller undergår fängelsestraff eller på annat sätt är omhändertagen på anstalt.

Beslut om tvångsmedel kan meddelas även efter det att utlämning har be-

viljats.

Rättens beslut i fråga om tvångsmedel överklagas till Högsta domstolen

utan inskränkning till viss tid.

Den som hålls häktad i utlämningsärendet kan begära att ny förhandling

skall äga rum inom tre veckor från det att beslut senast har meddelats.

20 §

10

Sedan Högsta domstolens beslut meddelats, anmäles ärendet för re-

geringen. Om Högsta domstolen funnit hinder mot utlämning möta enligt 1�
10 §§, må framställningen icke bifallas. Genom överenskommelse med
främmande stat må dock bestämmas att, om hinder ansetts möta enligt 8 el-
ler 9 §, frågan skall kunna hänskjutas till internationell skiljedom.

När utlämning beviljas skall den tid utsättas, inom vilken den ansökande

staten skall hämta den som skall utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga
skäl överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av be-
slutet.

Beslutet om utlämning verkställs av polismyndigheten. Om den som skall

utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utläm-
ningen skall kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av polismyn-
digheten, dock längst under fyrtioåtta timmar.

26 §

11

Chefen för Justitiedepartementet får medge, att den som av en stat

utlämnas till en annan stat får föras genom riket, om denne inte är svensk
medborgare och det inte heller annars finns synnerliga skäl mot det. Fram-
ställning om detta ges in till Justitiedepartementet.

Medgivande får lämnas till att en svensk medborgare förs genom riket,

om hinder inte skulle ha förelegat för utlämning av honom eller henne till
den mottagande staten enligt 2 eller 4 § lagen (1959:254) om utlämning för
brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

9

Senaste lydelse 2001:612.

10

Senaste lydelse 1983:227.

11

Senaste lydelse 2001:612.

background image

4

SFS 2003:1158

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Har tillstånd meddelats enligt första eller andra stycket får polismyndig-

heten, om det är nödvändigt för att transporten skall kunna genomföras, om-
händerta och ta i förvar den som utlämnas, dock längst under fyrtioåtta tim-
mar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en

medlemsstat i Europeiska unionen tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156)
om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället
för bestämmelserna i första�tredje styckena.

26 a §

12

Har utlämning till Sverige skett för rättegång här i landet, på vill-

kor att den som utlämnats senare återförs till den andra staten, skall polis-
myndigheten på den ort där rättegången har ägt rum se till att den som har
utlämnats återförs.

Om den som skall återföras är på fri fot får han eller hon, om det är nöd-

vändigt för att återförandet skall kunna genomföras, omhändertas och tas i
förvar av polismyndigheten, dock längst under fyrtioåtta timmar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om utlämning som

har inletts vid ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller i förhållande till en stat som den 1 januari

2004 var medlem i Europeiska unionen och som när ärendet inleds inte har
genomfört rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en euro-
peisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna

13

, dock

endast om ärendet har inletts före den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

12

Senaste lydelse 1983:227.

13

EGT L 190, 18.7.2002, s. 1 (Celex 32002F0584).

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.