SFS 1962:120

620120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F �RFATTNINGSSAMLING

J962 "

TJtkom från trycket den 10 maj 1962

Nr 120

Lag

om straff i yissa fall för oriktig urspnmgsdeklaration m. m.;

ffircn Stockholms slott den 27 april 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s K o n u n g, göra v e t e r 1 i g t: alt Vi, med riksdageuL f imnit

£;oU förordna soin följer.

1 §.

Har någon i deklaralion, certifikat eller -annan handling, som hos mjm-

dighet inom el ler utom rikel eller hos auktoriserad handelskammare åbero­

pas (ill bevis om varas ursprung eller försändning för ändamål som avses i

konvcnlionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammansiut-

ningen, itp psåtligen lämnat oriktig uppgift, ägnad att vid införsel av varan

1 annan stat än Sverige inom samman si ut ningens område leda till frihet från

iull eller ann an motsvarande avgift eller till alt för låg tull eller avgift utta­

ges, domes till dagsböter eller fängelse i h�gst ett år. Detsamma skall gälla

om den som tillhandahållit den åberopade handlingen med vetskap om alt

den innehåller sådan oriktig uppgift. �r brott som nu sagts grovt, skall dö­

mas till straffarbete i högst två år eller fängelse.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som i första stycket sägs, domes

hll dagsböter.

�r bro tt som avses i denna paragraf ringa, skall ej till straff dömas.

n

...

2 §.

oen som frivilligt rättar oriktig uppgift skall vara fri frän straff.

,

3 §.

24 § första stycket första punkten och andra stycket lagen

ifri ^

"^'ariismuggling är stadgat skil äga motsvarande tillämpning

ga om br ott som avses i denna lag.

t5

^ ö ⬢

hniJi! 1^"^ avses i denna lag må ei åtalas av åklagare med mindre general-

⬢⬢^"styrelsen a nmäler det till åtal.

5 §

undor<;"i!^^"

närmare föreslcrifter som må erfordras om för-

oKning rörande brott mot denna lag.

I9G2: 92; L'U 30; Rskr 165.

^5�C2sn

��. Soen sU förfaltningssamling 1902, Nr 120 och 121

¬

background image

1902 ⬢ Nr 120 ocli 121

D.nna Jag träder i kraft clcn 1 juli 1962.

Det alla -som v cdcrlkir liava sig hörsnmligen alL efterrätla. Till

visso liava ^'i dcUa med egen liatid inidcrsknvit ocli med Vårt

bokiäfta lälil.

giockfmJins slott den 27 april 1962.

GUSTAF ADOLF

i

([.. S.)

(Haiidelsdcpartcnientet)

GUNNAR L ANGE

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.