SFS 2014:636 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2014:636 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
140636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1963:193) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

8 §

2

En i Sverige meddelad dom, genom vilken någon dömts till fängelse,

får verkställas i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när
verkställighet ska äga rum är medborgare eller har hemvist i den andra staten.
Uppehåller han eller hon sig i någon av nämnda stater, får domen även verk-
ställas där, om det med hänsyn till omständigheterna bedöms lämpligast.

Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den andra staten, ska

Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den staten.
Kriminalvården får då begära hjälp av Polismyndigheten.

Påträffas den dömde i Sverige före frigivningen, får Polismyndigheten på

begäran av en myndighet i den andra staten eller med anledning av en där ut-
färdad efterlysning ombesörja att han eller hon överförs till den staten för
verkställighet av straffet.

Ska den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till den

andra staten, anses den tid, under vilken han eller hon för ändamålet har varit
omhändertagen av svensk myndighet, som strafftid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Cecilia Riddselius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:968.

SFS 2014:636

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.