SFS 1971:573

710573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m. m.;

given Stock holms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 24 och 26 §§ lagen (1963: 193) om

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkstäl­
lighet av straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:573

Utkom från trycket

den 27 ju li 1971

24 §2 Framställning om verkställighet enligt 1 eller 5 § eller om an­

ordnande av övervakning enligt 10 eller 17 § göres av vederbörande
myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Framställningen må ej bifallas, med mindre domen är verkställbar i

den stat där den meddelats.

26 §3 Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag föres
hos kammarrätten genom besvär.

Om ej annorlunda förordnas, skola kriminalvårdsstyrelsens och kam­

marrätts beslut omedelbart lända till efterrättelse.

�r den dömde här i riket omhändertagen för verkställighet av dom,

som avses i kriminalvårdsstyrelsens eller kammarrätts beslut, skall i

fråga om förberedande och utförande av hans talan mot beslutet vad

i rättegångsbalken är stadgat om offentlig försvarare äga motsvarande
tillämpning; arvode och ersättning till försvararen skola dock alltid
gäldas av statsverket.

1 Prop. 1971; 30, KU 36, rskr 222.

2 Senaste lydelse 1964; 548. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 1964: 548.

1477

¬

background image

SFS 1971: 573

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kxmgl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.