SFS 1979:683

790683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:683

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

utkom från trycket

Danmark, Finland, Island och Norge angående

den i7juii 1 979

verkställighet av straff m. m.;

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut'föreskrivs att 12, 19 och 21 §§ lagen (1963:19 3)

om sa marbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verk­
ställighet av straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

12

Vad för den dömde är bestämt angående prövotid och övervak­

ningstid i den stat där domen meddelats skall gälla såsom om domen givits
här i riket. Föreskrifter angående den dömdes åligganden, som meddelats i

anslutning till domen, skola, om ej övervakningsnämnden förordnar annat,

äga tillämpning. I övrigt skall vad i svensk lag är stadgat om skyddstillsyn

äga motsvarande tillämpning.

Meddelas i Danmark, Finland, Island eller Norge beslut om ändrade be­

stämmelser med avseende å domen eller om förverkande av anståndet,
skall beslutet äga giltighet här i rik et.

19 §2 Vad för den frigivne är bestämt angående prövotid och övervak­

ningstid i den stat där frigivningen skett skall gälla såsom om frigivningen

ägt rum här i riket. Föreskrifter angående den frigivnes åligganden, som

meddelats i ans lutning till den villkorliga frigivningen, skola, om ej över­

vakningsnämnden förordnar annat, äga tillämpning. 1 övrigt skall, om ej

annat föreskrives nedan, tillämpas vad i sve nsk lag i allmänhet är stadgat
om villkorli g frigivning; dock må p rövotiden ej förlängas.

Förklaras här i riket den villkorligt medgivna friheten helt eller delvis

förverkad, skall verkställighet här ske av vad som förverkats, omvandlat

till fängelse på lika lång tid.

Beslutas i Dan mark, Finland, Island eller Norge ändrade bestämmelser

med avseende å den villkorliga frigivningen eller förverkande av den vill­
korligt medgivna friheten, skall beslutet äga giltighet här i rik et.

21 §⬢' Om någon, som villkorligt frigivits efter avtjänande i D anmark av
faengsel, i Finland av tukthus eller fängelse, i Island av fangelsi eller i Nor­

ge av fengsel, här i ri ket övertygas om annat brott som han begått under

prövotiden, må rätten, ändå att övervakning i anledning av den villkorliga

frigivningen ej anordnats här, med tillämpning av vad i sven sk lag är stad­

gat om villkorlig frigivning förklara den villkorligt medgivna friheten helt

eller delvis förverkad. Därvid skola bestämmelserna i 19 § an dra stycket
äga tillämpning.

' Prop. 1978/79: 212, JuU 38, rskr 408.

^ Senaste lydelse 1964; 548.

^ Senaste lydelse 1974:913.

Senaste lydelse 1964:548.

1*735

¬

background image

SFS 1979:683

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

"

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.