SFS 1983:245

830245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:245

Lag

Utkom från trycket

0111 ändring i lagen (1963 :193) om samarbete med

den 18 maj 1983

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m. m.;

utfardad den 5 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1963; 193) om

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkstäl­
lighet av straff m. m.^

dels att i 1 1 och 18 §§ ordet "övervakningsnämnden" skall bytas ut mot

"skyddskonsulenten",

dels att 15 och 22 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1982/83:85, JuU 26, rskr 241.

^ Senaste lydelse av

11 8 1964:548

548

18 8 1964:548.

¬

background image

15

�vervakning av den, som här i rike t dömts till skyddstillsyn, må

SFS 1983:245

överflyttas till Danmark, Finland, Island eller Norge.

Beslutas i den andra staten ändrade bestämmelser med avseende å

skyddstillsynen, skall beslutet äga giltighet här i riket.

�ndå att övervakningen överflyttats, må åtgärd i fråga om skyddstill­

synen beslutas här i riket, såframt den dömde här övertygas om annat brott
eller behörig myndighet i Danma rk, Finland, Island eller Norge till svensk

myndighet hänskjuter ärende om sådan åtgärd. Sålunda hänskjutet ärende
upptages av den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde över­
vakningen bedrevs vid tiden för överflyttningen.

22 §'' �vervakning av den, som här i riket villkorligt frigivits ef ter avtjä­

nande av fängelse, må överflyttas till Danmark, Finland, Island eller

Norge.

Beslutas i den andra staten ändrade bestämmelser med av seende å den

villkorliga frigivningen, skall beslutet äga giltighet här i riket .

�ndå att övervakningen överflyttats, må åtgärd i fråga om den villkor­

liga frigivningen beslutas här i riket, såframt den frigivne här övertygas om
annat brott eller behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge
till svensk myndighet hänskjuter ärende om sådan åtgärd. Sålunda hän­
skjutet ärende upptages av den övervakningsnämnd inom vars verksam­
hetsområde övervakningen bedrevs vid tiden för överflyttningen.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1964:548,
" Senaste lydelse 1964:548.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.