SFS 1983:226

830226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:226

Lag

Utkom från trycket

oni ändring I lagcn (1963:193) om samarbete med

den 10 maj 1983

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m. m.;

utfardad den 28 april 1983.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 8, 9 och 33 §§ lagen (19 63; 193)

om s amarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angå ende verk­

ställighet av straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

8

Här i riket meddelad dom, varigenom dömts till fängelse, må verk­

ställas i Danma rk, Finland, Island eller Norge, om den dömde när verkstäl­

lighet skall ske är medborgare eller har hemvist i den andra staten. Uppe-

' Prop. 1982/83:91, JuU 27. rskr 24 2.

514

^ Senaste lydelse 1964:548.

¬

background image

håller han sig i någon av nämnda stater, må även eljest domen verkställas

där, om det med hänsyn till omständigheterna finnes lämpligast.

Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den andra staten,

skall kriminalvårdsstyrelsen vid behov ombesörja att den dömde överförs

till den staten. Styrelsen får därvid begära hjälp av polismyndigheten i den

ort där den dömde uppehåller sig.

Påträffas den dömde här i riket före frigivningen, far polismyndigheten

på begäran av myndighet i den andra staten eller med anledning av där
utfärdad efterlysning ombesörja att han överförs till den staten för verk­

ställighet av straffet.

Skall den dömde enligt vad som nu h ar sagts överföras från Sverige till

den andra staten, anses den tid, under vilken han för ändamålet har varit
omhändertagen av svensk myndighet, såsom strafftid.

SFS 1983:226

9

Om någon, som här i riket döm ts till fängelse, skall för verkställighet

av domen överföras till Danmark, Finland, Island eller Norge skall be­
stämmelserna i 7 och 18 §§ lagen (1959:254) om utlämning för brott till

Danmark, Finland, Island och Norge tillämpas.

Vad nu sagts skall ej gälla, om den dömde enligt vad därom är föreskri­

vet skall utvisas ur riket och därvid får befordras till den andra staten.

33 §'^ Regeringen äger förordna att befogenhet som enligt denna lag

tillkommer kriminalvårdsstyrelsen må utövas av annan myndighet.

Föranleder verkställighet enligt 1 § talan inför domstol här i riket, skall i

fråga om behörighet att ta emot stämning samt att tala och svara gälla

samma regler som om de t är fråga om en svenska statens fordran.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

' Senaste lydelse 1964: 548.

Senaste lydelse 1974:913.

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.