SFS 1990:275

900275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:275

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Utkom från trycket

Danmark, Finland, Island och Norge angående

den 6 juni 1990

verkställighet av straff m. m.;

utfardad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1963:193) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av

straff m. m. skall införas en ny p aragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Bestämmelser om användning av beslag och kvarstad på begäran av

myndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge finns i lagen

(1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främman­
de stat.

Denna lag träder i kr aft den 1 ju li 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:82, JuU30, rskr. 264.

437

' U.

⬢ v. '.-t'

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.