SFS 1983:356

830356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 19S3:356

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

utkom från trycket

Dailmark, Finland, Island och Norge angående

den 7 juni i 983

verkställighet av straff m. m.;

utfärdad den 19 maj 198 3.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29 § lagen (1963:193) om sam ar­

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

29

Har framställning om verkställighet av straff enligt 1 eller 5 § eller

om anordnande av övervakning enligt 10 eller 17 § bifallits eller har undan­

röjande beslutats enligt 14 § eller förverkande enligt 21 §, må ej här i riket
väckas åtal för gärning som avses i den i den andra staten meddelade
domen. Med avseende å bestämmelser i svensk lag om sammanträffande

av brott och om förändring av påföljd-skall så anses som hade domen

meddelats här i riket. Vad som föreskrivs i 19 § böte sverkställighetslagen

(1979:189) skall dock inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:93, JuU 29. rskr 264.

^ Senaste lydelse 1964:548 .

809

IT'' .

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.