SFS 1990:1014

901014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1014

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

utkom från trycket

Danmark, Finland, Island och Norge angående

den 3o november 1990

verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 11 och 18 §§ lagen (196 3:193)

om s amarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verk­
ställighet av straff m.m.^ ordet "skyddskonsulenten" skall bytas ut mot
"frivårdsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FR El VALDS

Göran Rosenberg
(Justitiedepartementet)

' frop. 1989/90: 154, 1990/9i :JuU2, rskr. 14.

^ Senaste lydelse av

11 1983:245

18 ij 1983 :245.

1877

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.