SFS 2016:191 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2016:191 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
160191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Det som i denna lag sägs om böter ska även gälla utdömda viten, som

1. har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i

en rättegång,

2. i Sverige har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket

eller domstol i ett mål eller ärende som avses i 1 kap. 4 § 3 lagen (2016:188)
om patent- och marknadsdomstolar,

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande

av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har förelagts av For-

brukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren eller har dömts ut av
domstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om verkställighet av vite

som enligt 4 § första stycket 2 förelagts av Stockholms tingsrätt eller Mark-
nadsdomstolen.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:489.

SFS 2016:191

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.