SFS 1994:437 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 1994:437 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m.
SFS 1994_437 Lag om ändring i lagen (1963_193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:437

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

782

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m. m.;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 förskrivs att 26 § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m. m. skall ha följande lydelse.

26 §2 Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Kriminalvårdsstyrelsens och domstols beslut

gäller omedelbart om inte annat förordnas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av

Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Senaste lydelse 1973: 127.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.