SFS 1999:113 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 1999:113 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
990113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

2

Vad som i denna lag sägs om böter skall även gälla utdömda viten,

som

1. har förelagts part eller annan till fullgörande av en skyldighet i en rätte-

gång.

2. här i landet har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrens-

verket, Stockholms tingsrätt i mål enligt marknadsföringslagen (1995:450)
eller Marknadsdomstolen,

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande

av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Vad som sägs i första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har fö-

relagts av Forbrukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren eller
har dömts ut av domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:188, bet. 1998/99:LU6, rskr. 1998/99:125.

2

Senaste lydelse 1985:221.

SFS 1999:113

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

2

Vad som i denna lag sägs om böter skall även gälla utdömda viten,

som

1. har förelagts part eller annan till fullgörande av en skyldighet i en rätte-

gång.

2. här i landet har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrens-

verket, Stockholms tingsrätt i mål enligt marknadsföringslagen (1995:450)
eller Marknadsdomstolen,

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande

av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Vad som sägs i första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har fö-

relagts av Forbrukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren eller
har dömts ut av domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:188, bet. 1998/99:LU6, rskr. 1998/99:125.

2

Senaste lydelse 1985:221.

SFS 1999:113

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.