SFS 2020:370 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2020:370 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
SFS2020-370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m.m.

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19, 20, 22, 25, 26 och 27 §§ lagen
(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge
angående verkställighet av straff m.m. ska ha följande lydelse.

19 §2 Det som är bestämt om prövotid och övervakningstid i den stat där
frigivningen skett ska gälla på samma sätt som om frigivningen skett i
Sverige. De föreskrifter angående den frigivnes skyldigheter som har
meddelats i anslutning till den villkorliga frigivningen ska gälla, om inte
Kriminalvården beslutar något annat. I övrigt ska vad som gäller enligt
svensk lag om villkorlig frigivning tillämpas, om inget annat anges i denna
lag. Prövotiden får dock inte förlängas.

Om den villkorligt medgivna friheten helt eller delvis förklaras förverkad

i Sverige, ska verkställighet ske här av vad som förverkats, omvandlat till
fängelse på lika lång tid.

Beslutas i Danmark, Finland, Island eller Norge ändrade bestämmelser

angående den villkorliga frigivningen eller förverkande av den villkorligt
medgivna friheten, ska beslutet gälla i Sverige.

20 §3 Om det, när övervakning anordnats i Sverige, finns anledning att
vidta en åtgärd under villkorlig frigivning som beslutats i Danmark, Finland,
Island eller Norge, får Kriminalvården eller, när den dömde dömts för ett
annat brott, domstolen hänskjuta frågan till behörig myndighet i den stat där
frigivningen skett om det bedöms lämpligare att frågan prövas där.

22 §4 �vervakning av den som villkorligt frigetts i Sverige får överflyttas
till Danmark, Finland, Island eller Norge.

Beslutas i den andra staten ändrade bestämmelser avseende den vill-

korliga frigivningen, ska beslutet gälla i Sverige.

�ven om övervakningen överflyttats får åtgärd i fråga om den villkorliga

frigivningen beslutas i Sverige, om den frigivne döms i Sverige för ett annat
brott eller om behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge
hänskjuter ett ärende om sådan åtgärd till en svensk myndighet. Ett sådant
hänskjutet ärende tas upp av Kriminalvården. Kriminalvården ska över-
lämna ett ärende som myndigheten inte själv är behörig att besluta om till

1 Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259.

2 Senaste lydelse 1979:683.

3 Senaste lydelse 1964:548.

4 Senaste lydelse 1983:245.

SFS

2020:370

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:370

den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde övervakningen
bedrevs eller kunde ha bedrivits vid tiden för beslutet om överflyttning.

25 §5 Framställning om verkställighet enligt 1 eller 5 § eller om anord-
nande av övervakning enligt 10 eller 17 § prövas av Kriminalvården.

Framställning med stöd av denna lag om verkställighet eller om anord-

nande av övervakning i Danmark, Finland, Island eller Norge görs av
Kriminalvården i fall som avses i 3, 8 och 22 §§ och av övervaknings-
nämnden i fall som avses i 15 §.

26 §6 Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Kriminalvårdens beslut enligt 20 § får dock inte över-
klagas. Kriminalvårdens och domstolens beslut gäller omedelbart, om inte
annat beslutas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §7 �vervakningsnämndens beslut om framställning enligt 15 § första
stycket eller om förklaring som avses i 19 § andra stycket får överklagas till
tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden ligger. �verklagandet ska
ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den
dömde fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska dock inte vara part i dom-
stolen.

�vervakningsnämndens beslut som avses i denna paragraf gäller omedel-

bart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:968.

6 Senaste lydelse 2005:968.

7 Senaste lydelse 2010:614.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.