SFS 2021:286 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2021:286 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
SFS2021-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m.m.

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 a § lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

5 a §2 Om den dömde genom att fly till Sverige försöker att helt eller del-
vis undandra sig verkställighet av ett frihetsstraff och fallet kan föranleda en
framställning om överförande av verkställighet, får den dömde, på begäran
av behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge, häktas om det
finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig
verkställigheten av påföljden. Beslut om häktning kan meddelas även efter
det att framställningen om överförande av verkställighet har gjorts eller be-
viljats.

I fråga om häktning och anhållande gäller det som föreskrivs i rättegångs-

balken om brottmål. Det som sägs där om offentlig försvarare ska tillämpas
i fråga om offentligt biträde om något annat inte följer av 36 §. Av bestäm-
melserna i 24 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 § tredje stycket, 4 §
första och andra styckena, 5 § första stycket, 6 § första och tredje styckena,
7 § första stycket, 8 § andra och tredje styckena, 9�13 §§, 14�17 §§, 20 §
första stycket 3, 21 a §, 22 § första stycket och 24 §.

En ny förhandling om häktning ska, om den dömde begär det, hållas sen-

ast två dagar efter det att en sådan begäran har kommit in till rätten. En för-
handling behöver dock inte hållas tidigare än efter två veckor från det att
beslut i häktningsfrågan senast meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.
2 Senaste lydelse 2008:68.

SFS

2021:286

Publicerad
den

16 april 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.