SFS 2000:459 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2000:459 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
000459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m.

dels

att 36 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5 a�5 c §§, av följande

lydelse.

5 a §

Om den dömde genom att fly till Sverige försöker att helt eller delvis

undandra sig verkställighet av ett frihetsstraff och fallet kan föranleda en
framställning om överförande av verkställighet, får den dömde, på begäran
av behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge, häktas om det
finns risk för att han avviker eller på något annat sätt undandrar sig verkstäl-
ligheten av påföljden. Beslut om häktning kan meddelas även efter det att
framställningen om överförande av verkställighet har gjorts eller beviljats.

Beträffande häktning och anhållande gäller vad som föreskrivs i rätte-

gångsbalken om brottmål. Vad som där sägs om offentlig försvarare skall
tillämpas beträffande offentligt biträde i den mån annat inte följer av 36 §.
Av bestämmelserna i 24 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 § tredje
stycket, 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket, 6 § första och
tredje styckena, 7 § första stycket, 8 § andra och tredje styckena, 9�17 §§,
20 § första stycket 2, 22 § första stycket och 24 §.

En ny förhandling om häktning skall, om den dömde begär det, hållas se-

nast två dagar efter det att en sådan begäran har kommit in till rätten. En för-
handling behöver dock inte hållas tidigare än efter två veckor från det att be-
slut i häktningsfrågan senast meddelats.

5 b §

Om det finns skäl att anhålla eller häkta den dömde enligt 5 a § men

syftet därmed kan uppnås genom reseförbud eller anmälningsskyldighet, får
sådant tvångsmedel beslutas. För det gäller vad som föreskrivs i rättegångs-
balken om brottmål. Vad som där sägs om offentlig försvarare skall tilläm-
pas beträffande offentligt biträde i den mån annat inte följer av 36 §. Av be-
stämmelserna i 25 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 § tredje stycket,
2�5 §§, 7 § första och andra styckena och 9 §.

1

Prop. 1999/2000:45, bet. 1999/2000:JuU13, rskr. 1999/2000:172.

SFS 2000:459

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:459

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

5 c §

Beslut om tvångsmedel gäller till dess att ärendet om överförande av

verkställighet har avgjorts eller, om framställningen bifalls, till dess att på-
följden har börjat verkställas i Sverige, om beslutet inte hävs dessförinnan.

�&klagaren eller rätten skall häva ett beslut om anhållande, häktning, rese-

förbud eller anmälningsskyldighet, om inte en framställning om överförande
av verkställighet görs inom fyrtio dagar från det att den dömde anhölls eller
häktades eller beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades.

�&klagaren eller rätten skall också häva ett beslut om anhållande eller

häktning senast när det finns skäl att anta att den sammanlagda tid som den
dömde har varit berövad friheten här i landet med stöd av 5 a § och i den an-
dra staten uppgår till den tid som den dömde skulle ha varit berövad friheten
för det fall verkställighet av påföljden hade skett i den andra staten.

Den tid som den dömde har varit berövad friheten enligt 5 a § skall enligt

bestämmelserna i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid avräk-
nas från det straff som skall verkställas.

36 §

2

I mål och ärenden angående verkställighet utomlands av frihetsberö-

vande påföljd skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser,
om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Första stycket gäller även i mål och ärenden som avses i 5 a och 5 b §§.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1996:1631.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.