SFS 2005:690 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2005:690 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
050690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. skall ha följande lydelse.

27 §

2

�vervakningsnämndens beslut om framställning enligt 15 § första

stycket eller om förklaring som avses i 19 § andra stycket får överklagas till
hovrätt. Detsamma gäller övervakningsnämndens beslut med stöd av 19 §
första stycket om omhändertagande enligt 26 kap. 22 § brottsbalken. �ver-
klagandet skall ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den
dag då den dömde fick del av beslutet. I hovrätten tillämpas bestämmelserna
i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut. Prövningstillstånd
krävs dock inte för att hovrätten skall pröva övervakningsnämndens beslut.
Hovrättens beslut får inte överklagas.

Om en villkorligt frigiven inte är nöjd med övervakningsnämndens beslut

om framställning enligt 22 §, får han eller hon hos Kriminalvårdsnämnden
begära prövning av beslutet. Kriminalvårdsnämndens beslut får inte överkla-
gas.

�vervakningsnämndens beslut som avses i denna paragraf gäller omedel-

bart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse 1974:913.

SFS 2005:690

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.