SFS 2011:426 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2011:426 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
110426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

I Danmark, Finland, Island eller Norge meddelad dom, varigenom

dömts till böter eller förverkande av egendom eller i brottmål utdömts ersätt-
ning för rättegångskostnad, får på begäran verkställas här i riket.

Vad som nu sagts ska också gälla beslut, som i någon av nämnda stater till

tryggande av anspråk på böter, förverkande av egendom, skadestånd eller er-
sättning för rättegångskostnad meddelats angående kvarstad, skingrings-
förbud eller beslag av egendom tillhörande för brott misstänkt.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

I lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förver-

kande inom Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av
beslut om förverkande i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186.

2 Senaste lydelse 2009:1430.

SFS 2011:426

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.