SFS 2011:1167 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2011:1167 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
111167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 28 §§ lagen (1963:193) om

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m. ska ha följande lydelse.

9 §

2

Om någon, som i Sverige har dömts till fängelse, ska överföras till

Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av domen, ska som
villkor uppställas att han eller hon dels inte får åtalas eller straffas för något
annat brott som begåtts före överförandet, dels inte får vidareöverlämnas
eller vidareutlämnas till en stat utanför Norden. Det gäller dock inte om den
dömde har samtyckt till åtgärden eller haft möjlighet att lämna den motta-
gande nordiska staten men inte gjort detta inom 45 dagar efter sitt slutliga
frigivande eller har återvänt dit efter att ha lämnat landet.

På framställning av den mottagande nordiska staten kan avsteg från vill-

koret beviljas. Om framställningen gäller åtal eller straff för något annat
brott som begåtts före överförandet, ska 5 kap. 7 § lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder tillämpas.
Prövningen ska även omfatta om ett överlämnande för gärningen hade
kunnat beviljas enligt 2 kap. 5 § 1�3 samma lag. Om framställningen gäller
vidareöverlämnande eller vidareutlämning till en stat utanför Norden, ska
6 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en euro-
peisk arresteringsorder eller 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott
tillämpas. Behörig tingsrätt vid prövning enligt arresteringsorderlagen är
Stockholms tingsrätt.

Första och andra styckena gäller inte om den dömde enligt vad därom är

föreskrivet ska utvisas från Sverige och därvid får befordras till den andra
staten.

28 §

Bifalls en framställning om verkställighet enligt 5 § och har det för

den dömdes överförande hit uppställts villkor, ska de villkoren gälla här.

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 1983:226.

SFS 2011:1167

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1167

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden om överförande som har inletts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.