SFS 1975:1396

751396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Låg

SFS 1975:1396

om ändring i lagen (1964:163) om införande av brotts- utkom från trycket

balken^

den I3 januari 1976

utfärdad den 18 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 6 § lagen (1964: 163) om införan­

de av brott sbalken skall ha nedan angivna lydelse,

6

I annat mål än såd ant, som av f örsta domstol avgjorts före den 1 ja­

nuari 1965, skola bestämmelserna i 34 kap. b rottsbalken, med iakttagande

av vad i 9-11 !?§ denna lag säg s, tillämpas jämväl när fråga är om brott,
som begåtts före sagda dag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

⬢ Prop. 1975/76; 42, JuU 1 975/76; 16, rskr 1975/76; 111.

^ �ndringen innebär att första stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.