SFS 1986:119

860119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:119

Lag

Utkom från trycket

oiii ändring i lagen (1964:163) om införande av

den 25 mars 1 986

brottsbalkcn;

utfärdad den 13 mars 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § lagen (1964:163) om införan­

de av brottsbalken skall ha följande lydelse.

216

' Prop. 1985/86:23, JuU 13,rskr. 110.

¬

background image

12

För brott som begåtts före den 1 januari 1965 må, även om hinder ej

SFS 1986:119

möter till följd av vad i 35 kap. brottsbalken sägs, påföljd ej ådömas, om

straff skulle vara att anse som förfallet vid bedömning efter lag som gällde
då brottet begicks.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

^ �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.