SFS 1991:299

910299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:299 Lag

Utkom (rån tr%ckct

oHi ändring 1 lagcn (1971:965) om straflf för trafikbrott

den 22 maj 1 99!

som begåtts utomlands;

-⬢-Ii;:

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt rikdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1971:965) om straff för

trafikbrott som begåtts utomlands skall ha följande lydelse.

522

' Prop, 1990/91:68. .tuUiO. rskr. 155.

''Ui

¬

background image

^,

/

v - -

-

3

Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §,

SFS 1991; 299

den som i D anmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande
föreskrift angående

1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikför­

säkring,

2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,
3. fordons hastighet,

4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med

eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande
av järnvägskorsning,

5. förkörsrätt,
6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,

7. skyldighet a tt följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller

körbanemarkering,

8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,

9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa

vägar,

10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,

1; märkning av fordon eller last,

12. fordonsbelysning och dess användning,
13. fordons last eller lastförmåga eller
14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteck­

ning.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALD S

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

- Se naste Ivdclse 1983:681.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.