SFS 2019:372 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands / SFS 2019:372 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
SFS2019-372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott

som begåtts utomlands

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands ska ha följande lydelse.

2 §2 Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och
bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen
(1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen
(1998:488),

körkortsförordningen

(1998:980),

trafikförordningen

(1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211),
lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och
förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas
även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt
motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2002:926.

SFS

2019:372

Publicerad
den

7 juni 2019

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.