SFS 1998:981 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands / SFS 1998:981 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
980981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands;

utfärdad den 2 juli 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1971:965) om straff för

trafikbrott som begåtts utomlands skall ha följande lydelse.

2 §

2

Bestämmelserna i 33 § trafikskadelagen (1975:1410) samt bestämmelse

om straff för överträdelse av föreskrift i terrängtrafikkungörelsen (1972:594),
fordonskungörelsen (1972:595), bilregisterkungörelsen (1972:599), väg-
trafikkungörelsen (1972:603), kungörelsen (1972:605) om införande av ny
vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488) eller körkortsförordningen
(1998:980) tillämpas även i fråga om gärning varigenom någon utomlands
överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

CARL THAM

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260.

2

Senaste lydelse 1977:950.

SFS 1998:981

Utkom från trycket
den 28 juli 1998

3*

SFS 1998:975�998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.