SFS 2002:926 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands / SFS 2002:926 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
020926r.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1971:965) om straff för

trafikbrott som begåtts utomlands skall ha följande lydelse.

2 §

2

Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) samt bestäm-

melse om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om
införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkorts-
förordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), lagen (2001:558)
om vägtrafikregister, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, for-
donslagen (2002:574) eller fordonsförordningen (2002:925) tillämpas även i
fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt motsvarande före-
skrift som gällde på gärningsorten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280.

2

Senaste lydelse 2002:344.

SFS 2002:926

Utkom från trycket
den 11 december 2002

OBS!

Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2002:926. Rättelsen innebär

dels att SFS-numret till fordonslagen ändras, dels att rubriken och ingressen ändras i
enlighet med bet. 2001/02:TU13.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.