SFS 2008:69 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2008:69 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
080069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 25 c § lagen (1972:260) om inter-

nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha följande
lydelse.

25 c §

2

I fall som avses i 25 b § 1 och som kan föranleda en framställning

om överförande av verkställighet får den dömde, på begäran av behörig
myndighet i den andra staten, häktas om det finns risk för att han eller hon
avviker eller på något annat sätt undandrar sig verkställigheten av påföljden.
Beslut om häktning kan meddelas även efter det att framställningen om
överförande av verkställighet har gjorts eller beviljats.

Beträffande häktning och anhållande gäller vad som föreskrivs i rätte-

gångsbalken om brottmål. Det som där sägs om offentlig försvarare ska till-
lämpas beträffande offentligt biträde i den mån annat inte följer av 25 f §.
Av bestämmelserna i 24 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 § tredje
stycket, 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket, 6 § första och
tredje styckena, 7 § första stycket, 8 § andra och tredje styckena, 9�17 §§,
20 § första stycket 2, 21 a §, 22 § första stycket och 24 §.

En ny förhandling om häktning ska, om den dömde begär det, hållas se-

nast två dagar efter det att en sådan begäran har kommit in till rätten. En för-
handling behöver dock inte hållas tidigare än efter två veckor från det att be-
slut i häktningsfrågan senast meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131.

2

Senaste lydelse 2000:460 (jfr 2000:722).

SFS 2008:69

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.