SFS 2015:98 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2015:98 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
150098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 e, 40 och 42 §§ lagen (1972:260)

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha
följande lydelse.

25 e §

2

Beslut om tvångsmedel gäller till dess att ärendet om överförande av

verkställighet har avgjorts eller, om framställningen bifalls, till dess att påfölj-
den har börjat verkställas i Sverige, om beslutet inte hävs dessförinnan.

�&klagaren eller rätten ska häva ett beslut om anhållande, häktning, reseför-

bud eller anmälningsskyldighet, om inte en framställning om överförande av
verkställighet görs inom fyrtio dagar från det att den dömde anhölls eller häk-
tades eller beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades.

�&klagaren eller rätten ska också häva ett beslut om anhållande eller häkt-

ning senast när det finns skäl att anta att den sammanlagda tid som den dömde
har varit berövad friheten här i landet med stöd av 25 c § och i den andra sta-
ten uppgår till den tid som den dömde skulle ha varit berövad friheten för det
fall verkställighet av påföljden hade skett i den andra staten.

Regeringen får vid prövningen av en framställning om överförande av

verkställighet häva ett beslut som meddelats enligt 25 c eller 25 d §. �ven an-
svarigt statsråd får i brådskande fall häva ett sådant beslut.

40 §

3

Ansvarigt statsråd kan efter framställning till Justitiedepartementet av

behörig myndighet i främmande stat medge, att utlänning, som är berövad fri-
heten i den staten och som enligt bestämmelser i överenskommelse som avses
i 1 § ska föras till annan främmande stat för verkställighet av påföljd för brott
eller för förhandling med anledning av framställning om sådan verkställighet,
får föras över svenskt område. Under sådan genomresa ska frihetsberövandet
bestå, om inte den främmande staten begär att den transiterade friges. Friges
han inte, tillämpas vad som i allmänhet gäller om behandling av anhållen eller
häktad.

42 §

Denna lag gäller inte i fråga om verkställighet eller annan åtgärd som

regleras genom lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

1 Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2 Senaste lydelse 2000:460.

3 Senaste lydelse 2000:570.

SFS 2015:98

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:98

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller genom lagen
(2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder
inom Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.