SFS 1981:1299

811299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1299 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1981

2504

om ändring i la gen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1972:260) om interna­

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall ha nedan

angivna lydelse.

17 § Har främmande stat som tillträtt brottmålsdomskonventionen till

utrikesdepartementet meddelat, att den ämnar göra framställning om verk­

ställighet av påföljd, eller har sådan framställning gjorts, kan riksåklagaren
anhålla den dömde, om enligt svensk lag kan följa fängelse i ett år eller där­

över på brott motsvarande den gärning påföljden avser och det skäligen

kan befaras, att den dömde skall avvika eller, då fråga är om utevarodom,

att han undanröjer bevis. På ansökan av riksåklagaren kan rätten under

motsvarande förutsättningar besluta om häktning av den dömde eller om

' Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 54.

3a

til

¬

background image

, ⬢ léséföfbud eller anmälningsskyldighet. Reseförbud eller anmälningsskyl-

SFS 1981; 1299

dighet fär beslutas, även om det svåraste straff som enligt svensk lag kan

följa på motsvarande brott är lindrigare än fängelse i ett år. Oberoende av

brottets beskaffenhet får den dömde anhållas, häktas eller underkastas re-

seförbud eller anmälningsskyldighet, om han saknar hemvist i Sverige och
det skäligen kan befaras att han genom att bege sig från landet undandrar
sig påföljd.

I fråga om anhållande, häktning, reseförbud och anmälningsskyldighet

enligt denna paragraf tillämpas i övrigt 24 kap. 3-24 §§ och 25 kap. 2-9 §§

rättegångsbalken. Den som anhållits eller häktats skall dock friges senast
när den sammanlagda tid han i den främmande staten och här i landet varit
berövad fr iheten med anledning av det eller de brott framställningen om

verkställighet avser uppgår till den tid som bestämts för frihetsberövande

påföljd för brottet eller brotten i den utländska domen. I fall då den dömde

anhållits ell er häktats innan framställning om verkställighet gjorts, skall
den dömde f riges inom arton dagar från dagen för frihetsberövandet, om

inte framställning om verkställighet gjorts före utgången av denna tid.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.