SFS 1987:1214

871214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1214 Lag

Utkom fr^ trycket

den 29 december 1987

om ändring i lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

mi

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1972:260) om interna­

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall ha följande
lydelse.

17

Har främmande stat som tillträtt brottmålsdomskonventionen till

utrikesdepartementet meddelat, att den ämnar göra framställning om verk­

ställighet av påföljd, eller har sådan framställning gjorts, kan riksåklagaren
anhålla den dömde, om enligt svensk lag kan följa fängelse i ett år eller
däröver på brott motsvarande den gärning påföljden a vser och det finns

risk för a tt den dömde skall avvika eller, då fråga är om utevarodom, att
han undanröjer bevis. På ansökan av riksåklagaren kan rätten under mot­

svarande förutsättningar besluta om häktning av den dömde eller om

reseförbud eller anmälningsskyldighet. Reseförbud eller anmälningsskyl­

dighet får beslutas, även om det svåraste straff som enligt svensk lag kan
följa på mot svarande brott är lindrigare än fängelse i ett å r. Oberoende av

brottets beskaffenhet får den dömde anhållas, häktas eller underkastas
reseförbud eller anmälningsskyldighet, om han saknar hemvist i Sverige

och det finns risk för att han genom att bege sig från landet undandrar sig

påföljd.

I fråga om anhållande, häktning, reseförbud och anmälningsskyldighet

feiij

3658

' Prop. 1986/87: 112, JuU 1987/8 8:7. rskr. 30.

^ Senaste lydelse 1981: 1299,

¬

background image

enligt denna paragraf tillämpas i övrigt 24 kap. 4�24 §§ och 25 kap. 2-9 §§

SFS 1987:1214

rättegångsbalken. Ett beslut om anhållande eller häktning skall hävas
senast när den sammanlagda tid den dömde varit berövad friheten i den

främmande s taten och här i landet med anledning av det eller de brott
framställningen om verkställighet avser uppgår till den tid som bestämts
för frihetsberövande påföljd fö r brottet eller brotten i den utländska do­

men. I fall då den dömde anhållits eller häktats innan framställning om

verkställighet gjorts, skall beslutet om anhållande eller häktning hävas
inom arton dagar från dagen för frihetsberövandet, om inte framställning

om verkställighet gjorts före utgången av denna tid.

Denna lag träder i kraft de n dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar
ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.