SFS 1990:274

900274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:274 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagcn (1972:260) om internationellt

den 6 juni 1 990

Samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 9, 14 och 18 §§ lagen (1972:260)

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall

ha följande lydelse.

9 § Sedan framställning om verkställighet överlämnats till riksåklaga­

ren, gör denne ansökan till rätten om dess prövning av framställningen,

om ej annat följer av 16 eller 19�22 §§. Rörande sakens handläggning
gäller i tillämpliga dela r rättegångsbalkens bestämmelser om rättegången i

brottmål, om ej annat följer av denna lag. Avser framställningen förver­
kande som angår någon annan än den dömde, skall särskild talan föras mot
honom, om han inte har hörts i den utländska rättegången. För sådan talan

gäller i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal f�r brott på

vilket inte kan följa svårare straff än böter. Rättens avgörande av saken

sker genom dom.

Vid förhandling i mål om verkställighet av europeisk brottmålsdom

skall den dömde höras personligen, om han begär det. �r den dömde

berövad friheten i den stat där domen meddelats, får dock förhandling äga
rum i den dömdes frånvaro, även om han begärt att bli hörd personligen.

14 § Har genom den utländska domen visst belopp i pengar eller värdet

av viss egendom förklarats förverkat, bestämmer rätten, med tillämpning
av den växelkurs som gäller vid tiden for beslutet, ett motsvarande f�rver-

kandebelopp i svenska kronor. Om förverkandebeloppet uppenbarligen

överstiger det belopp som skulle ha förverkats enligt svensk lag om rätte­
gången ägt rum i Sverige, får rätten sätt a ned beloppet i motsvaran de mån.

Har ett föremål förklarats förverkat, får rätten förklara föremålet förver­

kat endast om det kunnat förklaras förverkat enligt svensk lag i en rätte­

gång i Sverige.

Angår förverkandet någon annan än den dömde, får rätten besluta om

förverkande endast om förverkande hade kunnat ske enligt svensk lag i en

rättegång i Sverige.

436

' Prop. 1989/90:82, JuU30, rskr. 264,

¬

background image

18 § Har framställning om verkställighet av europeisk brottmålsdom

SFS 1990:274

gjorts, kan egendom som genom domen förklarats förverkad tas i besl ag,
om beslag hade kunnat ske enligt svensk lag i en rättegång i Sverige. Beslut
om beslag meddelas av riksåklagaren eller rätten. I frå ga om bes lag enligt

denna paragraf skal l i övri gt bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken

tillämpas. Bestämmelser om beslag om kvarstad finns också i lagen

(1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främman­
de stat.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.