SFS 1991:300

910300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:300

om ändring i lagen (1972:260 ) om internationellt

Utkom frän trycket

samarbete rörande verkställighet av brottmåisdom ;

den 22 maj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 12 och 36 §§ lag en (1972:260)

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall

ha följande lydelse.

12

Har frihetsberövande påföljd ådömts genom den utländska do­

men, får rätten ej bestämma sträng are påföljd än i denna dom . Detta gäller

'hrop. 1990/91:68. .luU 10. rskr. 155.

'Scnasiclvdclsc 1980:1135.

523

¬

background image

⬢i:

SFS 1991:300

även om den ådömda påföljden är lindrigare än den lindrigaste påföljd
som enligt svensk lag kan följa på brottet eller brotten.

,�r påföljden böter, bestämmer rätten, med tillämpning av den växel­

kurs som gäller vid tiden för beslutet, ett bötesbelopp som i svenska kronor
motsvarar beloppet av böterna. �r i svensk lag för motsvarande brott

föreskrivet penningböter, får dock inte bestämmas högre bötesbelopp ä n

tvåtusen eller, om påföljden avser fle ra brott, femtusen kronor. �r i svensk
lag inte föreskrivet svårare straff än böter, får inte bestämmas högre

bötesbelopp än etthundrafemtiotusen, eller, om påföljden avser flera
brott, tvåhundratusen kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1984:876.

36 §' Penningbelopp eller annan egendom som förklarats förverkad med
stöd av denna lag tillfaller sta ten. Har föremål förklarats förverkat, kan

regeringen på begäran av den stat som gjort framställningen om verkstäl­

lighet av förverkandebeslut förordna, att föremålet skall återlämnas till

den staten.

Böter som bestämts enligt denna lag får inte förvandlas.

"f

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.