SFS 2018:1255 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2018:1255 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
SFS2018-1255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1972:260) om internationel t

samarbete rörande verkstäl ighet av brottmålsdom
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 § lagen (1972:260) om internatio-

nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha följande

lydelse.

25 §2 Ska enligt förordnande som avses i 2 § fjärde stycket eller 3 §

verkställighet ske här i landet av påföljd för brott, för vilket lagföring ägt

rum i främmande stat, gäller i fråga om sådan verkställighet vad som är

föreskrivet om verkställighet av påföljd som ådömts genom svensk domstols

lagakraftägande dom, om inte annat följer av vad som anges nedan.

Ska verkställigheten ske i Sverige utan att ny påföljd bestämts här i landet

av domstol eller annan myndighet enligt svensk lag, får verkställighet äga

rum utan hinder av att påföljden är strängare än som enligt svensk lag kunnat

följa på brotten. �&dömda böter får verkställas, även om bötesbeloppet

överstiger det högsta bötesbelopp som kunnat ådömas enligt svensk lag.

Innebär den ådömda påföljden frihetsberövande, gäller bestämmelserna i

svensk lag om verkställighet av påföljd av närmast motsvarande art.

Verkställighet i fall som avses i denna paragraf får inte i något fall ske på

sådant sätt att påföljden blir att anse som strängare än den påföljd som

ådömts i den främmande staten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Senaste lydelse 2000:460.

SFS 2018:1255

Publicerad

den 28 juni 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.