SFS 1993:205 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 1993:205 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
SFS 1993_205 Lag om ändring i lagen (1972_260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:205

Utkom från trycket

den 27 april 1993

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 och 34 a §§ lagen (1972:260)

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall
ha följande lydelse.

26 §2 Fråga om verkställighet i främmande stat av här i landet ådömd
eller ålagd påföljd enligt förordnande som avses i 2 § första eller tredje
stycket upptas av Kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet av
överlämnande till rättspsykiatrisk vård, Socialstyrelsen eller, i fråga om
verkställighet av böter eller förverkande, annan myndighet som regeringen
bestämmer. Om det föreligger särskilda skäl, får en myndighet som här
avses med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen för avgöran-
de. Framställning om verkställighet får ej göras, om med motsvarande
tillämpning av 5 § andra stycket 1�8 hinder mot verkställighet i den
främmande staten kan antas föreligga.

1

Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93: JuU19, rskr.1992/93:223

2

Senaste lydelse 1991: 1144.

668

background image

SFS 1993:205

Framställning om verkställighet av frihetsberövande påföljd får ej göras,

om den dömde är svensk medborgare och själv motsätter sig åtgärden.

Uppkommer fråga om verkställighet av frihetsberövande påföljd som

ådömts eller ålagts annan än svensk medborgare, skall Statens invandrar-
verk höras, om icke den dömde samtycker till åtgärden. Avstyrker Invand-
rarverket att framställning göres, underställes ärendet regeringen för avgö-
rande.

Har regeringen enligt 3 § förordnat att verkställighet av påföljd i visst

fall får anförtros myndighet i främmande stat, ombesörjer Kriminalvårds-
styrelsen eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykia-
trisk vård, Socialstyrelsen att framställning om verkställighet görs i den
främmande staten.

34 a §3 Fråga om verkställighet enligt överförandekonventionen i främ-

mande stat av här i landet ådömd påföljd upptas av Kriminalvårdsstyrel-
sen eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiatrisk
vård, av Socialstyrelsen. Framställning om sådan verkställighet får inte

göras, om med motsvarande tillämpning av 25 a § första stycket hinder

mot verkställighet i den främmande staten kan antas föreligga.

Fråga om verkställighet enligt första stycket på begäran av främmande

stat prövas av Kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet av
överlämnande till rättspsykiatrisk vård, av Socialstyrelsen med motsva-
rande tillämpning av 25 a § första stycket.

Kriminalvårdsstyrelsen eller Socialstyrelsen får, om det föreligger sär-

skilda skäl, med eget yttrande överlämna ett ärende om verkställighet till
regeringen för avgörande.

I fall som avses i denna paragraf gäller 28, 29 och 33 §§ i tillämpliga

delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1991: 1144.

669

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.