SFS 2020:970 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2020:970 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
SFS2020-970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha följande
lydelse.

1 §2 Om det påkallas av en överenskommelse som Sverige ingått med
främmande stat får regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd, böter
eller förverkande som i den främmande staten dömts ut eller beslutats efter
rättegång i brottmål, eller böter eller förverkande som i den staten ålagts eller
beslutats av en annan myndighet än domstol, får verkställas i Sverige enligt
denna lag.

I samband med förordnande enligt första stycket får regeringen, om det

påkallas eller annars föranleds av överenskommelsen, förordna att verk-
ställighet av frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande, som dömts ut
eller beslutats genom dom meddelad av svensk domstol eller ålagts någon
av en annan svensk myndighet genom godkänt strafföreläggande eller god-
känt föreläggande av ordningsbot, får anförtros åt en myndighet i den
främmande staten. Detta gäller dock inte verkställighet av något annat beslut
om överlämnande till särskild vård än överlämnande till rättspsykiatrisk
vård.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

Bestämmelser om erkännande och verkställighet av beslut om för-

verkande i vissa fall finns i

1. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-

verkande i vissa fall,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den

14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande, och

3. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om för-
verkande.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.
2 Senaste lydelse 2011:425.

SFS

2020:970

Publicerad
den

20 november 2020

background image

2

SFS

2020:970

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.