SFS 2000:460 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2000:460 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
000460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:260) om inter-

nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

dels

att nuvarande 25 b § skall betecknas 25 g §,

dels

att 2, 3, 25, 25 a, den nya 25 g, 26, 27, 34, 34 a, 35 och 41 §§ samt

rubrikerna före 25, 26 och 34 a §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken före 5 § skall lyda: ⬝Verkställighet i Sverige enligt brott-

målsdomskonventionen⬝,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 25 b�25 f, 25 h och 34

b §§, samt före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

2

Avser förordnande enligt 1 § verkställighet enligt den i Haag den 28

maj 1970 undertecknade europeiska konventionen om brottmålsdoms inter-
nationella rättsverkningar (brottmålsdomskonventionen) gäller 4�24, 26 och
28�41 §§, i den mån ej annat anges i förordnandet.

Avser förordnande enligt 1 § verkställighet enligt den i Strasbourg den 21

mars 1983 undertecknade konventionen om överförande av dömda personer
(överförandekonventionen) gäller 25 a, 25 g, 34 a, 35 och 37�41 §§. Avser
förordnandet verkställighet också enligt det i Strasbourg den 18 december
1997 undertecknade tilläggsprotokollet till överförandekonventionen (till-
läggsprotokollet) gäller även 25 b�25 f, 25 h och 34 b §§.

Avser förordnande enligt 1 § verkställighet enligt artikel 67�69 i den i

Schengen den 19 juni 1990 undertecknade tillämpningskonventionen till
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen) gäller 25 a §,
25 b § 1, 25 c�25 g, 34 a, 35, 37�39 och 41 §§.

Gäller förordnande enligt 1 § verkställighet enligt annan överenskom-

melse med främmande stat än som anges i första�tredje styckena, meddelar
regeringen bestämmelser om prövning av fråga om verkställighet i Sverige
av påföljd eller förverkande som ådömts, ålagts eller beslutats i den främ-
mande staten eller fråga om verkställighet i den främmande staten av påföljd
eller förverkande som ådömts, ålagts eller beslutats i Sverige. Bestämmel-
serna i 25, 25 a, 25 g och 26�34 §§ skall dock tillämpas.

1

Prop. 1999/2000:45, bet. 1999/2000:JuU13 och 1999/2000:JuU19,

rskr. 1999/2000:172 och 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1984:876.

SFS 2000:460

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:460

3 §

3

Om synnerliga skäl föreligger, kan regeringen, även om förordnande

som avses i 1 § ej meddelats, för visst fall förordna, att frihetsberövande på-
följd som ådömts svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige
genom dom eller annat avgörande meddelat av domstol eller annan behörig
myndighet i främmande stat får verkställas i Sverige enligt denna lag, eller
att verkställighet av frihetsberövande påföljd som här i landet ådömts eller
ålagts medborgare eller någon som har hemvist i viss främmande stat, får
anförtros myndighet i den främmande staten. Det sistnämnda gäller dock
inte verkställighet av något annat beslut om överlämnande till särskild vård
än överlämnande till rättspsykiatrisk vård.

I fall som avses i första stycket äger 2 § fjärde stycket motsvarande till-

lämpning.

Verkställighet i Sverige enligt särskild överenskommelse

25 §

4

Skall enligt förordnande som avses i 2 § fjärde stycket eller 3 § verk-

ställighet ske här i landet av påföljd för brott, för vilket lagföring ägt rum i
främmande stat, gäller i fråga om sådan verkställighet vad som är föreskrivet
om verkställighet av påföljd som ådömts genom svensk domstols lagakraft-
ägande dom, om ej annat följer av vad nedan sägs.

Skall verkställigheten ske i Sverige utan att ny påföljd bestämts här i lan-

det av domstol eller annan myndighet enligt svensk lag, får verkställighet
äga rum utan hinder av att påföljden är strängare än som enligt svensk lag
kunnat följa på brotten. �&dömda böter får verkställas, även om bötesbelop-
pet överstiger det högsta bötesbelopp som kunnat ådömas enligt svensk lag.
Innebär den ådömda påföljden frihetsberövande, gäller bestämmelserna i
svensk lag om verkställighet av påföljd av närmast motsvarande art.

Verkställighet i fall som avses i denna paragraf får icke i något fall ske på

sådant sätt att påföljden blir att anse som strängare än den påföljd som
ådömts i den främmande staten. Vid verkställighet enligt andra stycket skall,
i den mån det kan ske och följer av den överenskommelse med främmande
stat som är i fråga, den dömde räknas till godo vad han kan ha utstått av på-
följden i den främmande staten samt tid varunder han med anledning av
brott som avses med påföljden varit anhållen eller häktad i den främmande
staten eller här i landet.

Verkställighet i Sverige enligt överförandekonventionen

25 a §

5

Verkställighet enligt överförandekonventionen av frihetsberö-

vande påföljd som på grund av brottslig gärning har ådömts eller beslutats
av domstol i stat som har tillträtt nämnda konvention får ske i Sverige, om

1. den dömde är svensk medborgare eller har hemvist här,
2. den dömde har samtyckt till att verkställighet sker i Sverige,
3. den gärning som påföljden avser motsvarar brott enligt svensk lag, och

3

Senaste lydelse 1991:1144.

4

Senaste lydelse 1984:876.

5

Senaste lydelse 1984:876.

background image

3

SFS 2000:460

4. den tid för frihetsberövande som återstod när framställning om verk-

ställighet kom in uppgick till minst sex månader eller särskilda skäl talar för
att verkställigheten ändå förs över till Sverige.

�ven om den dömde inte samtycker får verkställighet enligt första stycket

ske i Sverige,

1. enligt tilläggsprotokollet i fall som avses i 25 b § 1 eller 2 när den andra

staten har tillträtt nämnda protokoll, eller

2. enligt Schengenkonventionen i fall som avses i 25 b § 1 när den andra

staten har anslutit sig till konventionen eller slutit avtal om samarbete enligt
denna.

Framställning om verkställighet i Sverige görs av behörig myndighet i

den främmande staten. Framställningen skall göras hos Utrikesdepartemen-
tet och prövas av regeringen. I fall som avses i första stycket kan regeringen
också själv göra framställning hos främmande stat om att verkställigheten
skall ske i Sverige.

25 b §

Verkställighet enligt 25 a § andra stycket får ske endast

1. om den dömde genom att fly till Sverige försöker att helt eller delvis

undandra sig verkställighet av påföljden, om denna har dömts ut genom en
dom som vunnit laga kraft i den andra staten, eller

2. om domen angående påföljden, eller ett administrativt beslut till följd

av denna dom, innehåller ett förordnande att den dömde skall utvisas från
den stat där domen meddelats eller annars inte får vistas i den staten efter det
att han försatts på fri fot.

25 c §

I fall som avses i 25 b § 1 och som kan föranleda en framställning

om överförande av verkställighet får den dömde, på begäran av behörig
myndighet i den andra staten, häktas om det finns risk för att han avviker el-
ler på något annat sätt undandrar sig verkställigheten av påföljden. Beslut
om häktning kan meddelas även efter det att framställningen om överfö-
rande av verkställighet har gjorts eller beviljats.

Beträffande häktning och anhållande gäller vad som föreskrivs i rätte-

gångsbalken om brottmål. Vad som där sägs om offentlig försvarare skall
tillämpas beträffande offentligt biträde i den mån annat inte följer av 25 f §.
Av bestämmelserna i 24 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 § tredje
stycket, 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket, 6 § första och
tredje styckena, 7 § första stycket, 8 § andra och tredje styckena, 9�17 §§,
20 § första stycket 2, 22 § första stycket och 24 §.

En ny förhandling om häktning skall, om den dömde begär det, hållas se-

nast två dagar efter det att en sådan begäran har kommit in till rätten. En för-
handling behöver dock inte hållas tidigare än efter två veckor från det att be-
slut i häktningsfrågan senast meddelats.

25 d §

Om det finns skäl att anhålla eller häkta den dömde enligt 25 c §

men syftet därmed kan uppnås genom reseförbud eller anmälningsskyldig-
het, får sådant tvångsmedel beslutas. För det gäller vad som föreskrivs i
rättegångsbalken om brottmål. Vad som där sägs om offentlig försvarare
skall tillämpas beträffande offentligt biträde i den mån annat inte följer av
25 f §. Av bestämmelserna i 25 kap. rättegångsbalken tillämpas endast 1 §
tredje stycket, 2�5 §§, 7 § första och andra styckena och 9 §.

background image

4

SFS 2000:460

25 e §

Beslut om tvångsmedel gäller till dess att ärendet om överförande

av verkställighet har avgjorts eller, om framställningen bifalls, till dess att
påföljden har börjat verkställas i Sverige, om beslutet inte hävs dessförin-
nan.

�&klagaren eller rätten skall häva ett beslut om anhållande, häktning, rese-

förbud eller anmälningsskyldighet, om inte en framställning om överförande
av verkställighet görs inom fyrtio dagar från det att den dömde anhölls eller
häktades eller beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades.

�&klagaren eller rätten skall också häva ett beslut om anhållande eller

häktning senast när det finns skäl att anta att den sammanlagda tid som den
dömde har varit berövad friheten här i landet med stöd av 25 c § och i den
andra staten uppgår till den tid som den dömde skulle ha varit berövad frihe-
ten för det fall verkställighet av påföljden hade skett i den andra staten.

Regeringen får vid prövningen av en framställning om överförande av

verkställighet häva ett beslut som meddelats enligt 25 c eller 25 d §. �ven
chefen för Justitiedepartementet får i brådskande fall häva ett sådant beslut.

25 f §

I fall som avses i 25 b § 1 skall offentligt biträde förordnas för den

dömde, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

I ärenden hos regeringen prövas frågor om offentligt biträde av den depar-

tementstjänsteman som regeringen utser.

Beslut om offentligt biträde eller om ersättning till denne överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

25 g §

6

Skall verkställighet enligt överförandekonventionen och, i före-

kommande fall, tilläggsprotokollet eller Schengenkonventionen ske i
Sverige av en frihetsberövande påföljd, kan regeringen efter omständighe-
terna antingen

1. själv meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten i

Sverige, eller

2. överlämna åt Riksåklagaren att göra ansökan hos rätten om att ny på-

följd skall bestämmas enligt vad i svensk lag är föreskrivet om påföljd för
motsvarande gärning.

Vid verkställighet enligt denna paragraf tillämpas 24 § första och andra

styckena.

I fall som avses i första stycket 1 gäller i tillämpliga delar 25 § andra och

tredje styckena.

I fall som avses i första stycket 2 gäller i tillämpliga delar 9 §, 10 § andra

stycket samt 11�13 och 15 §§. Påföljden får inte bestämmas till enbart böter.
I fråga om anhållande, häktning, reseförbud och anmälningsskyldighet gäl-
ler 24 och 25 kap. rättegångsbalken, om inte annat följer av 25 c § eller
25 d §.

25 h §

Skall verkställighet ske i Sverige enligt 25 b § 2 tillämpas 23 §.

6

Senaste lydelse 1984:876.

background image

5

SFS 2000:460

Verkställighet utomlands enligt brottmålsdomskonventionen
m.m.

Allmänna bestämmelser

26 §

7

Fråga om verkställighet i främmande stat av här i landet ådömd eller

ålagd påföljd enligt förordnande som avses i 2 § första eller fjärde stycket
upptas av Kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet av överläm-
nande till rättspsykiatrisk vård, Socialstyrelsen eller, i fråga om verkställig-
het av böter eller förverkande, annan myndighet som regeringen bestämmer.
Om det föreligger särskilda skäl, får en myndighet som här avses med eget
yttrande överlämna ett ärende till regeringen för avgörande. Framställning
om verkställighet får ej göras, om med motsvarande tillämpning av 5 § an-
dra stycket 1�8 hinder mot verkställighet i den främmande staten kan antas
föreligga.

Framställning om verkställighet av frihetsberövande påföljd får ej göras,

om den dömde är svensk medborgare och själv motsätter sig åtgärden. Upp-
kommer fråga om verkställighet av frihetsberövande påföljd som ådömts el-
ler ålagts annan än svensk medborgare, skall Migrationsverket höras, om
icke den dömde samtycker till åtgärden. Avstyrker Migrationsverket att
framställning göres, underställes ärendet regeringen för avgörande.

Har regeringen enligt 3 § förordnat att verkställighet av påföljd i visst fall

får anförtros myndighet i främmande stat, ombesörjer Kriminalvårdsstyrel-
sen eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiatrisk vård,
Socialstyrelsen att framställning om verkställighet görs i den främmande
staten.

27 §

8

I mål och ärenden angående verkställighet utomlands av frihetsberö-

vande påföljd skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser,
om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Beslut om offentligt biträde eller om ersättning till denne överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

34 §

9

På begäran av behörig myndighet i främmande stat, i vilken efter

framställning enligt 26 § verkställighet skall ske av påföljd som ådömts nå-
gon vilken vid överförandet till den främmande staten var berövad friheten,
kan regeringen medge att den dömde, utan hinder av tillämpliga bestämmel-
ser i artikel 9 i brottmålsdomskonventionen eller motsvarande bestämmelser
i annan överenskommelse som Sverige ingått med den främmande staten el-
ler av utfästelse som avses i 33 §, får åtalas, dömas eller berövas friheten i
den främmande staten för verkställighet av påföljd eller tvångsåtgärd eller
underkastas annan inskränkning i sin personliga frihet med anledning av
brott som begåtts före hans överförande till den främmande staten och som
ej omfattas av framställningen om verkställighet. Sådant medgivande får
lämnas endast om utlämning för brottet kunnat lagligen äga rum eller om ut-
lämning skulle ha varit utesluten endast på grund av straffets längd.

7

Senaste lydelse 2000:294.

8

Senaste lydelse 1996:1636.

9

Senaste lydelse 1984:876.

background image

6

SFS 2000:460

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Framgår det av handlingarna i ärendet att medgivande inte kan lagligen

lämnas, skall begäran omedelbart avslås. I annat fall prövas frågan av Hög-
sta domstolen, om inte den som avses med framställningen har samtyckt till
denna. Finner Högsta domstolen att hinder möter, får medgivande av reger-
ingen inte lämnas.

Verkställighet utomlands enligt överförandekonventionen

34 a §

10

Fråga om verkställighet enligt överförandekonventionen och, i fö-

rekommande fall, tilläggsprotokollet eller Schengenkonventionen, i främ-
mande stat av här i landet ådömd påföljd upptas av Kriminalvårdsstyrelsen
eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiatrisk vård, av
Socialstyrelsen. Framställning om sådan verkställighet får inte göras, om
med motsvarande tillämpning av 25 a § första och andra styckena hinder
mot verkställighet i den främmande staten kan antas föreligga.

Fråga om verkställighet enligt överförandekonventionen enligt första

stycket på begäran av främmande stat prövas av Kriminalvårdsstyrelsen el-
ler, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiatrisk vård, av
Socialstyrelsen med motsvarande tillämpning av 25 a § första stycket.

Kriminalvårdsstyrelsen eller Socialstyrelsen får, om det föreligger sär-

skilda skäl, med eget yttrande överlämna ett ärende om verkställighet till re-
geringen för avgörande.

I fall som avses i denna paragraf gäller 27�29 och 33 §§ i tillämpliga de-

lar.

34 b

§ Har den dömde utvisats på grund av brottet och överförts från

Sverige till en annan stat med tillämpning av överförandekonventionen och
tilläggsprotokollet i de fall som motsvaras av 25 b § 2 tillämpas bestämmel-
serna i 34 §.

35 §

Laga domstol i mål eller ärende som avses i denna lag är Stockholms

tingsrätt, om inte annat följer av 25 c, 25 d, 25 f och 27 §§.

41 §

11

Kriminalvårdsstyrelsens eller Socialstyrelsens beslut enligt denna

lag eller i anslutning till lagen meddelade tillämpningsföreskrifter överkla-
gas till regeringen om inte annat följer av 27 §.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

10

Senaste lydelse 1996:1636.

11

Senaste lydelse 1984:876.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.