SFS 2021:711 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2021:711 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
SFS2021-711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha
följande lydelse.

1 §2 Om det påkallas av en överenskommelse som Sverige ingått med
främmande stat får regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd, böter
eller förverkande som i den främmande staten dömts ut eller beslutats efter
rättegång i brottmål, eller böter eller förverkande som i den staten ålagts eller
beslutats av en annan myndighet än domstol, får verkställas i Sverige enligt
denna lag.

I samband med förordnande enligt första stycket får regeringen, om det

påkallas eller annars föranleds av överenskommelsen, förordna att
verkställighet av frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande, som
dömts ut eller beslutats genom dom meddelad av svensk domstol eller ålagts
någon av en annan svensk myndighet genom godkänt strafföreläggande eller
godkänt föreläggande av ordningsbot, får anförtros åt en myndighet i den
främmande staten. Detta gäller dock inte verkställighet av något annat beslut
om överlämnande till särskild vård än överlämnande till rättspsykiatrisk
vård.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

Bestämmelser om erkännande och verkställighet av beslut om

förverkande i vissa fall finns i

1. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om

förverkande i vissa fall,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den

14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande,

3. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om
förverkande, och

1 Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423.
2 Senaste lydelse 2020:970.

SFS

2021:711

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

2

SFS

2021:711

4. avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och

Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och den
tillhörande lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om
straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade
kungariket.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.