SFS 2003:1160 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2003:1160 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
031160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 34 § lagen (1972:260) om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall ha följande
lydelse.

34 §

2

På begäran av behörig myndighet i främmande stat, i vilken efter

framställning enligt 26 § verkställighet skall ske av påföljd som ådömts nå-
gon vilken vid överförandet till den främmande staten var berövad friheten,
kan regeringen medge att den dömde, utan hinder av tillämpliga bestämmel-
ser i artikel 9 i brottmålsdomskonventionen eller motsvarande bestämmelser
i annan överenskommelse som Sverige ingått med den främmande staten el-
ler av utfästelse som avses i 33 §, får åtalas, dömas eller berövas friheten i
den främmande staten för verkställighet av påföljd eller tvångsåtgärd eller
underkastas annan inskränkning i sin personliga frihet med anledning av
brott som begåtts före hans överförande till den främmande staten och som
ej omfattas av framställningen om verkställighet. Sådant medgivande får
lämnas endast om överlämnande eller utlämning för brottet kunnat lagligen
äga rum eller om hinder mot överlämnande eller utlämning förelegat endast
på grund av straffets längd.

Framgår det av handlingarna i ärendet att medgivande inte kan lagligen

lämnas, skall begäran omedelbart avslås. I annat fall prövas frågan av Hög-
sta domstolen, om inte den som avses med framställningen har samtyckt till
denna. Finner Högsta domstolen att hinder möter, får medgivande av rege-
ringen inte lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

2

Senaste lydelse 2000:460.

SFS 2003:1160

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.