SFS 2009:1429 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande straffverkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2009:1429 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande straffverkställighet av brottmålsdom
091429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande straffverkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 12 och 16 §§ lagen (1972:260)

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha
följande lydelse.

1 §

I den mån det påkallas av överenskommelse som Sverige ingått med

främmande stat får regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd, böter
eller förverkande som i den främmande staten ådömts eller beslutats efter
rättegång i brottmål, eller böter eller förverkande som i den staten ålagts el-
ler beslutats av annan myndighet än domstol, får verkställas i Sverige enligt
denna lag.

I samband med förordnande enligt första stycket får regeringen, i den mån

det påkallas eller eljest föranleds av överenskommelsen, förordna att verk-
ställighet av frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande, som ådömts
eller beslutats genom dom meddelad av svensk domstol eller ålagts någon av
annan svensk myndighet genom godkänt strafföreläggande eller godkänt fö-
reläggande av ordningsbot, får anförtros åt myndighet i den främmande sta-
ten. Vad som har sagts nu gäller dock inte verkställighet av något annat be-
slut om överlämnande till särskild vård än överlämnande till rättspsykiatrisk
vård.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

12 §

Har frihetsberövande påföljd ådömts genom den utländska domen, får

rätten inte bestämma strängare påföljd än i denna dom. Detta gäller även om
den ådömda påföljden är lindrigare än den lindrigaste påföljd som enligt
svensk lag kan följa på brottet eller brotten.

�r påföljden böter, bestämmer rätten, med tillämpning av den växelkurs

som gäller vid tiden för beslutet, ett bötesbelopp som i svenska kronor mot-
svarar beloppet av böterna. �r i svensk lag för motsvarande brott föreskrivet
penningböter, får dock inte bestämmas ett högre bötesbelopp än fyratusen el-
ler, om påföljden avser flera brott, tiotusen kronor. �r i svensk lag inte före-
skrivet svårare straff än böter, får inte bestämmas ett högre bötesbelopp än

1 Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33.

SFS 2009:1429

Utkom från trycket
den 14 december 2009

background image

2

SFS 2009:1429

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

etthundrafemtiotusen, eller, om påföljden avser flera brott, tvåhundratusen
kronor.

16 §

Avser framställningen endast verkställighet av böter eller förverkan-

de, får riksåklagaren, i stället för att ansöka hos rätten enligt 9 § första
stycket, själv pröva framställningen och utfärda strafföreläggande för det
brott som påföljden avser.

I fråga om ett strafföreläggande som utfärdas med stöd av första stycket

gäller 48 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. Bestämmelserna i 10 och
11 §§, 12 § andra stycket samt 13�15 §§ denna lag ska också tillämpas.

Godkänns inte strafföreläggande som utfärdats enligt första stycket, ansö-

ker riksåklagaren enligt 9 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.