SFS 2011:425 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2011:425 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
110425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:260) om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha följande ly-
delse.

1 §

2

I den mån det påkallas av överenskommelse som Sverige ingått med

främmande stat får regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd, böter
eller förverkande som i den främmande staten ådömts eller beslutats efter
rättegång i brottmål, eller böter eller förverkande som i den staten ålagts el-
ler beslutats av annan myndighet än domstol, får verkställas i Sverige enligt
denna lag.

I samband med förordnande enligt första stycket får regeringen, i den mån

det påkallas eller eljest föranleds av överenskommelsen, förordna att verk-
ställighet av frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande, som ådömts
eller beslutats genom dom meddelad av svensk domstol eller ålagts någon av
annan svensk myndighet genom godkänt strafföreläggande eller godkänt fö-
reläggande av ordningsbot, får anförtros åt myndighet i den främmande sta-
ten. Vad som har sagts nu gäller dock inte verkställighet av något annat be-
slut om överlämnande till särskild vård än överlämnande till rättspsykiatrisk
vård.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

I lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förver-

kande inom Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av
beslut om förverkande i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186.

2 Senaste lydelse 2009:1429.

SFS 2011:425

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.