SFS 1975:688

750688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:688

Lag

Utkom från trycket

den J sep l. 1975

om skydd för viss tjänsteutövning;

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

Skydd som avses i 17 k ap. 5 § brottsbalken skall tillkomma
1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid

kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller allmän flygplats eller

godkänd enskild flygplats;

2. den som utan att vara krigsman för försvaret fullgör bevaknings- eller

ordningsuppgift och därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar
denna uppgift.

Denna lag träder i kr aft den 1 janua ri 1976.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

1388

' Prop. 1975; 78. JuU 22, rskr 21 2.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.