SFS 1986:654

860654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:654 Lag

Utkom från trycket

den 15juli 1986

om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss

tjänsteutövning;

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1975:688) om skydd för

viss tjänsteutövning skall ha följande lydelse.

Skydd som avses i 17 k ap. 5 § brottsbalken skall tillkomma
1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid

kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller allmän flygplats eller

godkänd enskild flygplats;

2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och

därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1985/86:9, JuU 24, rskr. 213.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.