SFS 1978:801

780801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:801 Lag

Utkom från trycket

O�� interiiatsonellt samarbete röraside kriminalvård i

den 14 dec. 1978

frihet;

utfardad den 30 november 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger enligt förordnande av regeringen tillämpning vid sam­

arbete rörande kriminalvård i f rihet med stat, som har tillträtt den euro­
peiska konventionen den 30 n ovember 1964 r örande övervakning av vill­

korligt dömda eller villkorligt frigivna personer, eller annan stat, med vil­
ken Sverige har ingått överenskommelse om sådant samarbete.

Om synnerliga skäl föreligger, kan regeringen för visst fall förordna att

samarbete enligt lagen skall äga rum även om förordnande som avses i

första stycket ej har meddelats.

2 § Samarbete enligt denna lag avser

1. verkställighet i Sverige av

a) utländsk brottmålsdom, varigenom den dömde har erhållit villkorligt

anstånd med ådömande av straff eller verkställighet av frihetsstraff eller på

annat liknande sätt ålagts att under en prövotid undergå kriminalvård i f ri­
het,

b) utländsk brottsmåldom avseende frihetsberövande påföljd, sedan

den dömde enligt beslut i den främmande staten har frigivits villkorligt el­
ler annars överförts till k riminalvård utom anstalt,

2. verkställighet i främmande stat av

a) svensk dom på skyddstillsyn, dock ej såvitt avser behandling enligt

28 kap. 3 § bro ttsbalken,

b) svensk dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering, sedan

den dömde enligt beslut här i la ndet har frigivits villkorligt eller överförts

till vård utom anstalt.

Vad som föreskrivs i denn a lag om utländsk brottmålsdom gäller även i

fråga om annat avgörande i främmande stat som har meddelats efter rätte­
gång i bro ttmål.

1488

' Prop. 1978/79:3, JuU 12, rskr44.

¬

background image

3 § Vid s amarbete som anges i 2 § överlämnar den stat i vilken domen

SFS 1978:801

har meddelats åt den andra staten att antingen anordna kriminalvård i fri­
het enligt domen (begränsad verkställighet) eller helt övertaga verkställig­
heten av denna (fullständig verkställighet).

Verkställighet i Sverige av utländsk brottmålsdom

Allmänna bestämmelser
4 § Verkställighet i Sverige av utländsk brottmålsdom får ske endast ef­

ter framställning av den främmande staten.

Framställningen får ej bifallas
1. om domen ej har vunnit laga kraft eller om påföljden ej får verkställas

i den främman de staten,

2. om gärning som påföljden avser ej motsvarar brott enligt svensk lag

eller gärningsmannen, om gärningen begåtts här i lan det, på annan grund

än som avses i 5 § 3 ej sku lle ha kunnat ådömas påföljd för brottet,

3. om den dömde ej har eller tar hemvist i Sv erige,
4. om verkställighet i Sve rige skulle vara oförenlig med grunderna för

rättsordningen här i la ndet eller annat väsentligt svenskt intresse,

5. om dom i mål om an svar för gärning som påföljden avser har medde­

lats här i lan det eller här utfärdat strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot för samma gärning har godkänts,

6. om fråga om ansvar för gärning som påföljden avser har prövats ge­

nom lagakraftägande dom i annan stat än den som har ^ort framställningen

och hinder mot lagföring för gärningen här i landet till följd härav skulle ha

förelegat enligt 2 kap. 5 a § brottsbalken,

7. om gärning som påföljden avser utgör eller har samband med politiskt

brott eller utgör militärt brott,

8. om gärning som påföljden avser utgör fiskaliskt brott, såvida ej annat

föranleds av överenskommelse mellan Sverige och den främmande staten,

9. om en tillämpning av 35 kap. 8-10 §§ brottsbalken skulle innebära

att påföljden bortfallit,

10. om verkställighet i Sverige i annat hänseende än som förut har

nämnts skulle strida mot den överenskommelse mellan Sverige och främ­
mande stat som ligger till grund för framställningen.

5 § Framställningen kan avslås

1. om gärning som påföljden avser omfattas av här i lan det väckt åtal,

utfärdat strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller meddelat

beslut att åtal ej skall väckas eller fullföljas,

2. om domen har meddelats utan att den dömde har varit personligen

närvarande vid förhandling i saken inför domstol,

3. om den dömde vid tiden för brottet ej hade fyllt femton år,

4. om domen av annat skäl än som förut har angivits måste anses oför­

enlig med pri nciperna för tillämpning av svensk strafflag,

5. om det med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är

lämpligast att verkställighet här i la ndet anordnas enligt annan i 3 § angi­

ven samarbetsform än som avses i framställningen.

6 § Avser den utländska domen två eller flera brott och föreligger hinder

1489

94-SFS 1978

¬

background image

\

\

SFS 1978:801

mot verkställighet såvitt avser något eller några av dem, får framställning-

en bifallas såvitt avser övriga brott endast om

1. i domen eller framställningen har angivits vilken del av påföljden som

avser detta eller dessa brott, eller

2. det är uppenbart att det eller de brott, beträffande vilka hinder mot

verkställighet föreligger, har varit utan nämnvärd betydelse för påföljds­
bestämningen i den fr ämmande staten.

7 § Framställning om verkställighet inges till utrikesdepartementet.

Finner regeringen uppenbart att framställningen ej gäller utländsk brott­

målsdom som avses i 2 § 1 eller at t hinder mot verkställighet möter enligt

4 § andra stycket 1 -6 eller 9, skall framställningen omedelbart avslås.

Regeringen prövar om framställningen skall avslås på grund av förhål­

lande som avses i 4 § andra stycket 7, 8 eller 10 eller 5 § 5. Regeringen kan

avslå framställningen, om det är uppenbart att förhållande som avses i 5 §

1 -4 föreligger.

Begränsad verkställighet
8 § Framställning om begränsad verkställighet här i la ndet av utländsk

brottmålsdom skall, om regeringen inte avslår framställningen, överläm­

nas till kr iminalvårdsstyrelsen för handläggning.

9 § Kriminalvårdsstyrelsen prövar om annat hinder mot verkställighet
föreligger än som avses i 4 § andra stycket 7, 8 eller 10 eller 5 § 5,

10 § Finner kriminalvårdsstyrelsen att hinder ej möter mot verkställig­

het, beslutar styrelsen att kriminalvård i frihet skall anordnas här i landet. I
beslutet skall anges vilken övervakningsnämnd som skall handha kriminal­
vården.

11 § Föreskrift om prövotid för den dömde och om hans åligganden un­
der denna tid, som följer av domen eller av särskilt beslut som under prö-

votiden har meddelats i den främmande staten, gäller här i landet, om

motsvarande föreskrift skulle ha kunnat meddelas eller eljest skulle ha

kunnat gälla enligt svensk lag. 1 den mån så ej är fallet, skaU föreskriften

jämkas av övervakningsnämnden. Sådan jämkning får dock ej innebära att
föreskriften skärps.

12 § I den mån ann at ej följer av domen eller särskilt beslut som har med­

delats i den främmande staten, skall den dömde under prövotiden stå un­
der övervakning. Bedöms övervakning ej längre vara erforderlig, skall för­
ordnas om dess upphörande. Så länge prövotiden varar, får den dömde,

när det finns skäl till de t, ånyo ställas under övervakning. Beslut som nu

avses meddelas av övervakningsnämnden.

Meddelas i den f rämmande staten beslut som innebär att kriminalvården

i frihet ska ll upphöra, äger beslutet giltighet här.

13 § Med avseende på övervakningsnämndens handhavande av krimi­

nalvården och den dömdes åligganden under prövotiden tillämpas i övrigt

1490

26 kap. 12 -18 § § brottsbalken.

¬

background image

Föreskrift enligt 26 kap. 15 § brottsb alken får dock ej innebära skärp -

SFS 1978:801

ning i förhållande till vad som har bestämts i den främmande staten.

14 § Om den främmande staten begär upplysning om hur den dömde har
förhållit sig under prövotiden, skall kriminalvårdsstyrelsen lämna upplys­

ning härom på grundval av uppgifter som styrelsen infordrar från övervak­
ningsnämnden.

Begår den dömde nytt brott och döms han under prövotiden av svensk

domstol för brottet till påföljd som avses i 2 § första stycket lagen
(1963:197) om allmänt kriminalregister, skall kriminalvårdsstyrelsen sörja

för att den främmande staten underrättas om domen.

Har den dömde i annat fall än som avses i an dra stycket allvarligt åsido­

satt sina åligganden och finner övervakningsnämnden på grund härav på­

kallat att åtgärd i fråga om den ådömda påföljden beslutas av myndighet i

den främmande staten, skall nämnden göra anmälan härom till kriminal­

vårdsstyrelsen. Styrelsen skall söija för att den främmande staten under­
rättas om sådan anmälan.

Fullständig ver kställighet

15 § Framställning om fullständig verkställighet här i landet av utländsk

brottmålsdom skall, om regeringen inte avslår framställningen, överläm­
nas till riksåklagaren för handläggning.

16 § Sedan framställningen om verkställighet har överlämnats till riks­

åklagaren, gör denne hos rätten ansökan om dess prövning av framställ­

ningen. Rörande sakens handläggning gäller i tillämpliga delar vad som är

föreskrivet om brottmål i allmänhet, om annat ej följer av denna lag. Rät­

tens avgörande av saken sker genom dom.

Vid förhandling i målet skall den dömde höras personligen, om han be­

gär det. �r den dömde berövad friheten i den stat där domen har medde­

lats, får dock förhandling äga rum i han s frånvaro, även om han har begärt
att bli hörd personligen.

17 § I mål som avses i 16 § p rövar rätten om annat hinder mot verkstäl­
lighet möter än som avses i 4 § andra stycket 7, 8 eller 10 eller 5 § 5.

Ny prövning av frågan huruvida den dömde är skyldig till brottet får ej

ske i målet.

18 § Finner rätten hinder ej möta mot verkställighet här i l andet, skall
rätten bestämma ny påföljd enligt svensk lag för brott som avses i fram­

ställningen. Den nya påföljden får dock ej innebära att den dömde berövas

friheten. Ej heller får påföljden bestämmas till e nbart böter. Detta gäller
även om annan påföljd än böter ej enligt svensk lag kan följa på motsvaran­

de brott.

Har förhandling i saken enligt 16 § andra stycket andra meningen ägt

rum i den döm des frånvaro, får ny påföljd e j bestämmas förrän den dömde
har varit i tillfälle att bli person ligen hörd.

19 § Laga domstol i mål s om avses i 16 § är S tockholms tingsrätt. Ansö­

kan får dock upptagas även av den rätt, där den dömde skall svara i tvi ste-

1491

¬

background image

SFS 1978:801

mål i allmänhe t, eller rätten i den or t, där den dömde mera varaktigt uppe­

håller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andrå

omständigheter finner det lämpligt.

20 § Undanröjs villkorlig dom eller skyddstillsyn, som har ådömts enligt
18 §, och d öms i stället till fängelse på viss tid, skall den dömde, i den mån

det med hänsyn till omständigheterna prövas skäligt, räknas till godo dels
vad han kan ha utstått av frihetsberövande påföljd som ådömts genom den
utländska domen för brott som omfattades av framställningen om verkstäl­
lighet, dels tid varunder han med anledning av sådant brott varit anhållen

eller häktad i den främmande staten. Därvid får bestämmas lindrigare
straff än vad som är föreskrivet för gärningen.

Verkställighet utomlands av svensk dom

Allmänna bestämmelser
21 § Fråga om verkställighet i främmande stat av svensk dom enligt den­

na lag upptas i fall s om avses i 1 § förs ta stycket av kriminalvårdsstyrel­

sen. Framställning om verkställighet får göras endast om den dömde har

eller tar hemvist i den främmande staten och det ej med motsvarande till-

lämpning av 4 § andra stycket eller 5 § 1 -4 kan antagas föreligga hinder
mot verkställighet i den s taten.

Har regeringen med stöd av 1 § and ra stycket förordnat att verkställig­

het av påföljd i visst fall får anförtros åt myndighet i främmande stat, om­

besörjer kriminalvårdsstyrelsen att framställning om verkställighet görs i

den främmande staten.

22 § Framställning som avses i 21 § jämte den dom varigenom påföljden
har ådömts och övriga handlingar i äre ndet överlämnas till utrikesdeparte­

mentet, som vidarebefordrar framställningen till behörig myndighet i den

främmande staten.

Begränsad verkställighet

23 § Bifalls f ramställning om begränsad verkställighet utomlands, skall
övervakningsnämnden, om övervakning har anordnats här i la ndet, entle­
diga övervakaren för den dömde.

24 § Beslutas i den främmande staten ändrade föreskrifter om vad den
dömde har att iaktta under prövotiden eller tiden för vård utom anstalt, har
beslutet giltighet här i den mån motsvarande beslut skulle ha kunnat med­
delas enligt svensk lag och beslutet ej innebär skärpning för den dömde i
förhållande till vad som har bestämts här i la ndet.

Sedan kriminalvården överflyttats, får åtgärd i fråga om den ådömda på­

följden beslutas här i lande t endast om den dömde här övertygas om annat

brott eller behörig myndighet i den främmande staten hit hänskjuter ärende

om sådan åtgärd. Hänskjutet ärende upptas av den övervakningsnämnd

som handhade övervakningen vid tiden för överflyttningen.

Upphör den dömde att ha hemvist i den främmande staten, kan kriminal­

vårdsstyrelsen förordna att verkställighet i den staten ej längre skall äga

]492

rum. Görs ej i anslutning därtill framställning om verkställighet av domen i

¬

background image

annan främmande stat, skall styrelsen förordna att verkställigheten skall

SFS 1978:801

återupptas här i landet av den övervakningsnämnd som sist handhade
övervakningen.

Fullständig verkställighet

25 § Bifalls framställning om fullständig verkställighet utomlands, skall
kriminalvårdsstyrelsen förklara verkställigheten överförd till den främ­
mande staten. Sedan sådan förklaring har meddelats, får verkställighet av
påföljden int e längre ske här i la ndet. Ej heller får här beslutas annan åt­
gärd enligt bro ttsbalken i fråga om påföljden.

Frånträder den främmande staten sitt åtagande beträffande verkställig­

heten, får kriminalvårdsstyrelsen förordna om verkställighetens återuppta­
gande här i lan det.

Fullföljd av talan

26 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut i fråg a som avses i 10 §,

21 § första stycket, 24 § tredje stycket eller 25 § andra stycket föres hos re­
geringen genom besvär. Mot annat beslut av kriminalvårdsstyrelsen enligt

denna lag får talan ej föras.

Om den dömde, i fall då begränsad verkställighet har anordnats här i lan­

det, ej är nöjd med övervakningsnämnds beslut om prövotid. �vervakning,

förordnande av övervakare, föreskrift, varning eller anmälan enligt 14 §

tredje stycket, kan han hos kriminalvårdsnämnden påkalla prövning av be­

slutet. �vervakningsnämnds beslut som nu avses länder dock omedelbart
till efterrättelse, såvida ej annorlunda förordnas.

Mot kriminalvårdsnämndens beslut enligt denna lag får talan ej föras.

Särskilda bestämmelser
27 § Riksåklagaren får i den omfattning regeringen bestämmer förordna

annan åklagare att fullgöra vad som enligt denna lag åligger riksåklagaren.

28 § Skall påföljd, som har ådömts någon i främmande stat, enligt denna
lag verkställas i Sverige, får åtal för gärning, som påföljden avser, ej i nå­

got fall väckas här i landet. Har åtalet redan väckts när framställningen om

verkställighet bifalls, skall detta förhållande anses utgöra rättegångshinder
i brottm ålet.

29 § Av allmänna medel utgiven ersättning till offentlig f örsvarare samt
kostnad för rättshjälp enligt 36 § rättshjälpslagen (1972:429) skall stanna
på statsverket, om ej den dömde av särskilda skäl bör återgälda ersättning­

en.

30 § Denna lag gäller ej i frå ga om verkställighet eller annan åtgärd som

regleras genom lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Is­
land och Norge angående verkställighet av straff m. m.

1493

¬

background image

\

SFS 1978:801

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979,

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

SVEN ROMANUS

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.