SFS 1983:247

830247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:247

Utkom från trycket

den 18 maj 1983

Lag

om ändring i lagen (1978:801) om internationellt

samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 5 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:801) om

internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

dels att i 10 och 23 §§ o rdet "övervakningsnämnd" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot " skyddskonsulent" i motsvarande form,

dels att 13, 14, 24 och 26 §§ skall ha nedan ang ivna lydelse.

13 § I fråga om kriminalvården under prövotiden tillämpas i övrigt 26

kap. 12-18 §§ brottsbalken.

Föreskrift enligt 26 kap. 15 § brottsbalken får dock ej innebära skärpning

i förhållande till vad som be stämts i den främmande staten.

14 § Om den främmande staten begär upplysning om hur den dömde har

förhållit sig under prövotiden, skall k riminalvårdsstyrelsen lämna upplys­

ning härom på grundval av uppgifter som styrelsen infordrar från skydds­
konsulenten.

Begår den dömde nytt brott och döms han und er prövotiden av svensk

domstol för brottet till påföljd som avses i 2 S första stycket lagen
(1963; 197) om allmänt kriminalregister, skall kriminalvårdsstyrelsen sörja
för att den främmande staten underrättas om domen.

Har den dömde i annat fall än som avses i andra stycket allvarligt

åsidosatt sina åligganden och finner övervakningsnämnden på grund härav

påkallat att åtgärd i fråga om den ådömda påföljden beslutas av myndighet
i den främman de staten, skall nämnden göra anmälan härom till kriminal­
vårdsstyrelsen. Styrelsen skall sörja för att den främmande staten under­
rättas om sådan anmälan.

24 § Beslutas i den främmande staten ändrade föreskrifter om vad den
dömde har att iaktta under prövotiden eller liden för vård utom anstalt, har

550

' Prop, 1982/83:85, JuU 26, rskr 241.

¬

background image

beslutet giltighet här i den mån motsvarande beslut skulle ha kunnat
meddelas enligt svensk lag och beslutet ej innebär skärpning för den

dömde i förhållande till vad som har bestämts här i land et.

Sedan kriminalvården överflyttats, får åtgärd i fråga om den ådömda

påföljden beslutas här i landet endast om den dömde här övertygas om
annat brott eller behörig myndighet i den främmand e staten hit hän skjuter
ärende om sådan åtgärd. Hänskjutet ärende upptas av den övervaknings­

nämnd inom vars verksamhetsområde kriminalvården bedrevs vid tiden

för överflyttningen.

Uppbörden dömde att ha hemvist i den främmande st aten, kan kriminal­

vårdsstyrelsen förordna att verkställighet i den staten ej längre skall äga

rum. Görs ej i anslutning därtill framställning om verkställighet av domen i

annan f rämmande stat, skall styrelsen förordna att verkställigheten skall

återupptas här i land et av den skyddskonsulent som sist handhade över­

vakningen.

SFS 1983:247

26 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut i fråga som avses i 10 §,
21 § första stycket, 24 § tr edje stycket eller 25 § and ra stycket föres hos
regeringen genom besvär. Mot annat beslut av kriminalvårdsstyrelsen
enligt denna lag får talan ej föras.

Om den dömde, i fall d å begränsad verkställighet har anordnats här i

landet, ej är nöjd med övervakningsnämnds beslut om prövotid, övervak­
ning, föreskrift, varning eller anmälan enligt 14 § tredje stycket, kan han
hos kriminalvårdsnämnden påkalla prövning av beslutet. �vervaknings­
nämnds beslut som nu avses länder dock omedelbart till efterrättelse,

såvida ej annorlunda förordnas.

Mot k riminalvårdsnämndens beslut enligt de nna lag får talan ej föras.
I fråga om beslut som avses i 26 kap. 12 S andra meningen eller 13 §

andra meningen brotts balken tillämpas 37 ka p. 7 § sa mma balk. �vervak­

ningsnämnds beslut i sådan fråga får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

551

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.