SFS 2000:572 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet / SFS 2000:572 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
000572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 7 och 22 §§ lagen (1978:801) om

internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ordet ⬝utrikesdeparte-
mentet⬝ skall bytas ut mot ⬝Justitiedepartementet⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

SFS 2000:572

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.