SFS 2014:620 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 2014:620 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
140620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9, 12 a och 13 a §§ lagen

(1998:688) om kontaktförbud ska ha följande lydelse.

9 §

2

För utredning av frågor om kontaktförbud får åklagaren anlita biträde

av Polismyndigheten.

I fråga om utredningen gäller i tillämpliga delar 23 kap. 4, 6, 7 och 9�12 §§

rättegångsbalken. Vid tillämpningen av 4 och 11 §§ ska bestämmelserna om
den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla.

12 a §

3

Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elek-

tronisk övervakning ska, utöver vad som anges i 12 §, ange

1. när den elektroniska övervakningen ska inledas och hur det ska ske,
2. vad den mot vilken förbudet gäller är skyldig att göra för att medverka

till att övervakningen kommer till stånd och kan fortgå, och

3. vilken påföljd som hindrande av elektronisk övervakning enligt 25 § kan

medföra.

13 a §

4

När ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad har

meddelats får en polisman avlägsna den mot vilken förbudet gäller från bosta-
den.

När ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektro-

nisk övervakning har meddelats, är Polismyndigheten ansvarig för verkstäl-
ligheten av den elektroniska övervakningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:487.

3 Senaste lydelse 2011:487.

4 Senaste lydelse 2011:487. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2014:620

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.