SFS 1988:688

880688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:688

om besöksförbud;

Utkom från trycket

den 22 juni 1988

Utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Förutsättningar för besöksförbud, m.m.

1 § Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka eller på

annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person
(besöksförbud).
' Prop. 1987/88:137, JuU 42, rskr. 320.

1427

V

'C:

¬

background image

SFS 1988:688

Besöksförbud far meddelas om det på grund av särskilda omständigheter

finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott
mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet

avses skydda. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt

beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den

andra personens liv, hälsa, frihet eller frid.

Kan syftet med ett besöksförbud tillgodoses genom någon mindre ingri­

pande åtgärd, far förbud inte meddelas.

Ett besöksförbud omfattar inte kontakter som med hänsyn till särskilda

omständigheter är uppenbart befogade.

2 § Om det kan a ntas att ett besöksförbud enligt 1 § inte är tillräckligt,

far förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en

annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen

brukar vistas.

3 § Ett besöksförbud skall förses med de begränsningar och undantag
som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

4 § Besöksförbud skall meddelas för viss tid, högst ett år.

Besöksförbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms.
Besöksförbudet får förlängas med högst e tt år i taget.

5 § Ett beslut om besöksförbud skall delges den mot vilken förbudet
avses gälla. Härvid gäller inte 12 och 15 §§ delgivningslagen (1970:428).

6 § Frågor om besöksförbud skall handläggas skyndsamt.

Förfarandet hos åklagaren

1 § Frågor om besöksförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på

begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns

anledning till det.

8 § Prövningen av frågor om besöksförbud ankommer på åklagaren i den

ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat eller där den

mot vilken förbudet avses gälla har sitt hemvist eller mera varaktigt uppe­
håller sig. �r den sistnämnde misstänkt för brott som har betydelse för

frågan om besöksförbud, får frågan prövas även av åklagare som är behö­

rig att väcka åtal för brottet.

I fråga om åklagare tillämpas vidare 7 kap. rättegångsbalken.

9 § För utredning av frågor om besöksförbud får åklagaren anlita biträde
av polismyndighet.

I fråga om utredningen gäller i tillämpliga delar 23 kap. 4, 6, 7 och 9 -

12 §§ rättegångsbalken. Härvid skall vid tillämpningen av 4 och 11 §§
bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken
förbudet avses gälla.

10 § Den mot vilken för budet avses gälla och den som förbudet avses

1428

skydda har rätt att ta del av det som har tillförts äre ndet. Rätten att ta del

¬

background image

av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekre-

SFS 1988:688

tesslagen (1980:100).

,

11 § Innan frågan om besöksförbud prövas, skall den mot vilken förbu­

det avses gälla samt den som förbudet avses skydda underrättas om

uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och
beredas tillfälle att yttra sig över dem. Frågan får dock avgöras utan att så
har skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga, om det kan befaras att

det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet eller
om avgörandet inte kan uppskjutas.

�&klagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket skall ske.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 14

kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

12 § Ett beslut varigenom åklagaren avgör ett ärende om besöksförbud

skall vara skriftligt och ange

1. den som förbudet avses skydda och den som förbudet avses gälla,
2. förbudets innebörd och omfattning,

3. de skäl som har bestämt utgången,
4. åberopade lagrum,

5. påföljden vid överträdelse av förbudet samt
6. upplysning om möjligheten att få rättens prövning enligt 14 § och att

begära omprövning enligt 23 §.

13 § Vid åklag arens handläggning av ärenden om besöksförbud gäller i

övrigt 4-9 §§, 14-15 §§,20 § första stycket andra meningen 1,3 och 4 och
andra stycket samt 26 § förvaltningslagen (1986: 223).

Rättens prövning

14 § �&klagarens beslut i fråga om besöksförbud skall prövas av tingsrät­

ten, om den som har ålagts besöksförbud eller den som förbudet avses
skydda begär det. Begäran om sådan prövning skall göras hos åklagaren,
som i så fall skall överlämna ärendet till rätten.

15 § Behörig domstol är den tingsrätt där åklagare som har prövat frågan
om besöksförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet.

16 § Har åklagaren beslutat om besöksförbud, är han skyldig att på

begäran av den som förbudet avses skydda föra dennes talan vid rätten,

om inte särskilda skäl talar mot det.

Rätten skall begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt.

17 § Rätten får förordna att ett besöksförbud tills vidare inte skall gälla.

Om besök sförbud inte tidigare meddelats, får rätten meddela sådant för­

bud fram till de ss att ärendet avgjorts slutligt.

18 § Vid avgörande av saken skall tingsrätten bestå av en lagfaren doma­

re och tre nämndemän. Vid annan handläggning är tingsrätten domför med
en lagfaren domare.

Vid omrös tning gäller reglerna i 29 kap. rättegångsbalken i tillämpliga

1429

delar.

¬

background image

SFS 1988:688

19 § Förhandling inför rätten enligt 4 § andra stycket lagen (1946:8 07)

om handläggning av domstolsärenden skall alltid hållas, om någon part

begär det.

20 § Vardera parten skall svara för sin kostnad, om inte sådant förhållan­
de föreligger som avses i 18 kap. 6 § rättegång sbalken.

21 § Vid rät tens handläggning av ärenden om besöksförbud gäller i öv­

rigt 2 § andra - femte styckena, 3 §, 4 § fö rsta och andra styckena, 5 §

samt 9-12 §§ lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.

Därvid gäller i fråga om begäran om prövning vad som sägs i den lagen o m

ansökan.

22 § Har någon begärt rättens prövning av ett beslut i fråga om besöks­
förbud och är den mot vilken förbudet avses gälla misstänkt för brott som

har betydelse för prövning av frågan om förbudet, far beslutet i fråga om
besöksförbud prövas i mål om allmänt åt al rörande brottet. Därvid tilläm­
pas bestämmelserna om rätteg ång i ett s ådant mål.

Hävande eller ändring av besö ksförbud

23 § Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till d et, far

åklagaren häva eller ändra ett beslut i fråga om besöksförbud som har

meddelats av åklagaren eller rätten.

Första stycket gäller dock inte om beslutet är föremål för rättens pröv­

ning.

�verträdelse av besöksförbud m. m.

24 § Den som bryter mot ett besöksförbud döms för överträdelse av
besöksförbud till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

25 § �verträdelse av besöksförbud får åtalas av åklagare endast om

målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

1430

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.