SFS 2018:408 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 2018:408 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
SFS2018-408.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 2 a, 4, 7 a, 12 a, 13 a och 24�26 §§
lagen (1988:688) om kontaktförbud2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Om det kan antas att ett kontaktförbud enligt 1 § inte är tillräckligt,
får förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en
annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen
brukar vistas (utvidgat kontaktförbud). Ett beslut om utvidgat kontaktförbud
ska förenas med villkor om elektronisk övervakning, om den mot vilken
förbudet avses gälla har överträtt ett kontaktförbud och det inte finns
särskilda skäl mot det.

Den som har överträtt ett utvidgat kontaktförbud får meddelas förbud att

uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt
utvidgat kontaktförbud). Förbudet får omfatta ett eller flera områden i
anslutning till sådana platser där den andra personen har sin bostad eller
arbetsplats eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större område än
vad som är nödvändigt. Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud ska
förenas med villkor om elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda
skäl mot det.

Särskilt utvidgat kontaktförbud får meddelas endast om skälen för ett

sådant förbud väger väsentligt tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten
som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses att gälla.

2 a §4 När ett beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk över-
vakning har meddelats, är den mot vilken förbudet gäller skyldig att med-
verka till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan
fortgå.

4 §5 Kontaktförbud ska meddelas för en viss tid, högst ett år. Kontakt-
förbud avseende gemensam bostad får dock meddelas för högst två månader.

Kontaktförbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms.
Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får endast förlängas om det

finns särskilda skäl och med högst två veckor i taget. Ett kontaktförbud med
villkor om elektronisk övervakning får förlängas med högst tre månader i
taget. I övrigt får ett kontaktförbud förlängas med högst ett år i taget.

1 Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:487.

3 Senaste lydelse 2011:487.

4 Senaste lydelse 2011:487.

5 Senaste lydelse 2011:487.

SFS

2018:408

Publicerad
den

8 maj 2018

background image

2

SFS

2018:408

7 a §6 I fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad, utvidgat
kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning eller särskilt utvidgat
kontaktförbud ska ett offentligt biträde förordnas för den mot vilken för-
budet gäller eller avses gälla, om det inte måste antas att behov av biträde
saknas. Frågan om förordnande ska prövas så snart som möjligt.

Ett sådant biträde har samma rättigheter som en offentlig försvarare.

12 a §7 Ett beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk över-
vakning ska, utöver vad som anges i 12 §, ange

1. när den elektroniska övervakningen ska inledas och hur det ska ske,
2. vad den mot vilken förbudet gäller är skyldig att göra för att medverka

till att övervakningen kommer till stånd och kan fortgå, och

3. vilken påföljd som hindrande av elektronisk övervakning enligt 25 §

kan medföra.

13 a §8 När ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad har
meddelats får en polisman avlägsna den mot vilken förbudet gäller från
bostaden.

När ett beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning

har meddelats, är Polismyndigheten ansvarig för verkställigheten av den
elektroniska övervakningen.

24 §9 Den som bryter mot ett kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning döms för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk över-
vakning
till fängelse i högst två år. Den som i övrigt bryter mot ett kontakt-
förbud döms för överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i
högst ett år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

25 §10 Den som har meddelats ett kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att den
elektroniska övervakningen kommer till stånd eller kan fortgå döms för
hindrande av elektronisk övervakning till böter eller fängelse i högst ett år.

26 §11 Uppgifter om den övervakades position vid elektronisk övervakning
får registreras och tas fram endast när

1. den övervakade träder in i eller vistas inom det område som avses i 2 §

första eller andra stycket, eller

2. en beslutad elektronisk övervakning hindras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:487.

7 Senaste lydelse 2014:620.

8 Senaste lydelse 2014:620.

9 Senaste lydelse 2011:487.

10 Senaste lydelse 2011:487.

11 Senaste lydelse 2011:487.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.