SFS 2018:793 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:688) om kontaktförbud / SFS 2018:793 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
SFS2018-793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud2 ska ha följande lydelse.

13 §3 Vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud till-

lämpas i övrigt 5�9, 13�15 §§, 23 § första och tredje styckena, 24, 27, 31 §§,

32 § första stycket, andra stycket 2 och 3 och tredje stycket och 36 § för-

valtningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:487.

3

Senaste lydelse 2011:487.

SFS 2018:793

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.